Esrum Søvej 19A-B - Offentliggørelse af ansøgning om husdyrbrugstilladelse

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse efter husdyrbrugslovens § 16b til hestestalde mv.

Høringsfrist den 5. december 2018

Kommunen har modtaget en ansøgning om tilladelse til 825 m2 produktionsareal til hestehold, med staldbokse og løsdrift, samt ny mødding. Produktionsarealet er hermed af et omfang, der udløser tilladelsespligt efter husdyrbruglovens § 16b. Vi vil i vores afgørelse tag stilling til bl.a. landskabelige forhold samt husdyrbrugets virkning på miljøet.

Projektet omfatter også en anmeldelse efter husdyrbrugsbekendtgørelsens § 10 til en foderlade og en maskinhal.

Ejendommen Esrum Søvej 19 A-B, 3080 Tikøb. Matr. 1a, Såne By, Tikøb.

Ansøgningsskema

Følgebrev

Oversigtskort

Ansøgninger om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b skal annonceres, så offentligheden informeres. Dine bemærkninger kan indsendes til blv@helsingor.dk inden høringsfristen den 5. december 2018.

Vi vil annoncere vores udkast til afgørelse, når denne foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder visse organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkast til afgørelsen samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk