Fornyet forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg 52 og miljøvurdering

I Espergærde erhvervsområde giver de fornyede planforslag mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 708 boliger.

Offentliggjort den 24. juni 2019

Helsingør Byråd vedtog den 29. april 2019 at offentliggøre reviderede planforslag og miljøvurdering for udviklingen af Espergærde erhvervsområde.

Hvorfor denne lokalplan?
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af 4 konkrete projekter på ejendommene Triumph, Coloplast, Sandvik, Codan Steritex, en række ønsker fra grundejerne i området og Byrådets behandling af høringssvar. Planforslagene udlægger området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. De giver mulighed for cirka 708 boliger.

Her kan du se det fornyede forslag til lokalplan 3.49

Her kan du se det fornyede forslag til kommuneplantillæg nr. 52

Hvad er ændret i de nye planforslag?

  1. Boligantallet er reduceret fra 826 til 708.
  2. Boligerne langs Hovvej er reduceret fra 5 til 4 etager uden taghuse.
  3. Anvendelses mulighederne for offentligt ejede arealer er ændret fra boliger og offentlige formål. I de fornyede planforslag kan arealerne anvendes til offentlige formål, så som rekreative arealer og daginstitution.
  4. Yderligere 3 mindre virksomheder har fået mulighed for at blive omdannet til blandet bolig og erhverv.

Der er udarbejdet en log over alle de ændringer der er indarbejdet i planforslagene. 

Her kan du se loggen over alle de indarbejde ændringer

Hvor finder jeg de tidligere planforslag? 

Her kan du finde de tidligere planforslag

Frist for høringssvar
Planforslagene er i høring fra den 24. juni 2019 til den 5. august 2019. Du kan komme med bemærkninger til planforslagene til og med den 5. august 2019. 

Her kan du sende høringssvar til forslag til lokalplan 3.49 og kommuneplantillæg 52

Hvilken betydning har forslaget for dig?
Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Det er vurderet, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering, da deres indhold på en række områder potentielt kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, hvor planernes miljøpåvirkning beskrives og vurderes.

Her kan du se miljøvurderingen

Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du ringe til 49 28 24 90. Du er tilmeldt mødet hvis du ligger en besked.

Klage
Efter planklagenævnets praksis kan en afgørelse om miljøvurdering først påklages efter eventuel endelig vedtagelse af planforslagene. Helsingør Kommune vil offentliggøre en ny frist for klage over afgørelsen om miljøvurdering efter en endelig vedtagelse af planforslagene.

Har du spørgsmål, til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90 eller skrive til bylab@helsingor.dk.

Du kan sende høringssvar til planforslagene til og med den 5. august 2019.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk