Fornyet høring af lokalplanforslag 2.13 for Erhvervsområde Kvistgård Nord

Offentliggjort den 28. oktober 2020. Høringen vedrør kun et specifikt byggefelt. Høringsfristen udløber den 11. november 2020.

Offentliggørelse den 28. oktober 2020

Helsingør Byråd vedtog den 26. oktober 2020 at offentliggøre planforslaget, der sendes i fornyet høring for så vidt angår et specifikt byggefelt, der er blevet justeret i forhold til dets oprindelige placering og areal. Der gøres opmærksom på, at Byrådet agter at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur samtidig med planforslagets endelige vedtagelse.

Hvorfor lokalplan?

Planforslaget giver mulighed for, at der kan ske en videreudvikling af området. Lokalplanforslag 2.13 var det oprindelige lokalplanforslag. Lokalplanforslag 2.13.1 er en revideret version, dvs. inkl. de af Byrådet besluttede ændringer og redaktionelle rettelser. I referatet fra byrådets møde den 26. oktober 2020 kan du se, hvad der er ændret i lokalplanen, og hvorfor det sendes i fornyet høring. 

Her kan du se det oprindelige lokalplanforslag 2.13

Her kan du se det reviderede Lokalplanforslag: Lokalplanforlag 2.13.1 

Her kan du se udkast til frivillig udbygningsaftale om infrastruktur

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til planforslaget, for så vidt angår det justerede byggefelt, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 20 meter. Høringsfristen er den 11. november 2020. Høringssvar skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslag 2.13.1 (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har vurderet, at ændringerne af lokalplanforslaget ikke udløser en ny screening efter Miljøvurderingsloven, da ændringerne strammer og præciserer enkelte af lokalplanens bestemmelser af hensyn til omgivelserne. 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslaget er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Sille Krüger på tlf. 49 28 24 94.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer