Forslag til Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune

Forslag til Kommuneplan 2019 udsendes nu i høring. Kommuneplanen er en helhedsplan for den fysiske struktur i kommunen.

Offentliggjort den 29. marts 2019

Helsingør Byråd vedtog den 28. januar 2019 Forslag til Kommuneplan 2019, med henblik på at sende den offentlig høring i 8 uger. 

Høringsperioden er den 29. marts - 24. maj 2019. OBS: Høringsfristen er forlænget til den 2. juni 2019.

Kommuneplanen er bygget op som hjemmeside, og det er også muligt at indgive høringssvar direkte gennem hjemmesiden. 

Gå til kommuneplan-hjemmesiden - OBS linket er inaktivt i forbindelse med den endelige revidering af planen

Gå til den politiske behandling

 

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udstikker rammerne for alt den fysiske planlægning i kommunen.

Den behandler regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen, for eksempel boliger, erhverv, klima, fritidsaktiviteter og natur.

I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede mål for byudviklingen
  • Retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse inden for en række emner
  • Beskrivelser af de enkelte byområder i kommunen
  • Konkrete rammebestemmelser for hvordan områder må anvendes og bebygges
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for retningslinjerne
  • Kommuneplanen udgør den bærende og afgørende oversigtlige plan. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen.

 

Ifølge Planloven skal der foreligge en kommuneplan for hver af landets kommuner. Kommuneplanen udarbejdes med en 12-års planperiode.
Det er planlovens formål at sikre en sammenfattende planlægning. Denne planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Den skal desuden medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.

Grundlaget for forslag til Kommuneplan 2019 er Planstrategi 2015, hvor der blev truffet beslutning om en fuld revision af kommuneplanen.

Du kan desuden læse den gældende Kommuneplan 2013 (uden tillæg).

 

Kommuneplanens retsvirkning

Byrådet skal arbejde for at realisere kommuneplanen.

Det betyder, at Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse inden for byzonen, hvis disse ikke følger de retningslinjer og rammer, som fremgår af kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældendeområde i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Byrådet kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Byrådet kan højst nedlægge forbud for et år ad gangen.

Byrådet kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 

Miljøvurdering

Det er på baggrund af en screening for miljøvurdering vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Læs mere i kommuneplanen om afgørelse om miljøvurderingen

Gå til afgørelsen

 

Har du spørgsmål til forslaget, afgørelse om miljøvurdering eller høringen, er du velkommen til at kontakte Julie Tange på tlf. 49 28 24 95 eller jta02@helsingor.dk.

Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Planstrategi

Læs Byrådets overordnede strategi for den fysiske planlægning i Helsingør Kommune.

Planstrategi 2015-2017

ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk