Forslag til lokalplan 1.109 for ”Boliger ved Rørtangvej i Snekkersten", kommuneplantillæg nr. 34 og afgørelse om Miljøvurdering

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 20 boliger i én etage med udnyttet tagetage.

Offentliggjort den 8. februar 2018

Helsingør Byråd vedtog den 29. januar 2018 at offentliggøre planforslagene og afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 20 boliger i én etage med udnyttet tagetage.

Hvorfor denne lokalplan

Lokalplan er udarbejdet for området nord for Rørtangvej fordi Helsingør Byråd ønsker,

  • At imødekomme et konkret ønske om at bygge boliger på en den del af arealet som er omfattet af kommuneplanramme 1.B.90.
  • At eksisterende boliger, som med den nye bebyggelse indgår i et byområde, overføres fra landzone til byzone.
  • At områdets planlægningsmæssige rammer bliver i overensstemmelse med bygningsreglementets gældende bestemmelser.
  • At realiserer projektet udlagt til boliger i kommuneplan 2009-2020 og 2013-2025.

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Frist for indsigelse/bemærkninger

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene senest 5. april 2018.

Her kan du se lokalplanforslaget

Her kan du se kommuneplantillæg nr. 34

Her kan du sende dine bemærkninger til planforslagene - det skal du gøre senest den 5. april 2018

Miljøvurdering

Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Her kan du se miljøscreeningen og klagemulighed

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.