Forslag til lokalplan 1.171 for ”Dagligvarebutik på Blichersvej 1A, Helsingør, kommuneplantillæg nr. 45 og afgørelse om Miljøvurdering

Forslaget giver mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik på 1200 kvm.

Offentliggjort den 2. maj 2018

Helsingør Byråd vedtog den 30. april 2018 at offentliggøre planforslagene og afgørelse om miljøvurdering.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Kronborg Ladegårds Vej og Blichersvej.

Der er tale om en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning, på maksimalt 1200 kvm. Bebyggelsen må opføres i matiklens sydlige del med en maksimal højde på 6,5 m. Facaderne må fremstå i teglsten, mens taget må udføres med grønt tag. Dertil opstilles bestemmelser for belysning og skiltning.   

Det tilhørende parkeringsareal placeres nord for bebyggelsen, med vejadgang fra Søvejen. Dertil vil der være adgang til lokalområdet for cyklister og gående fra Blichersvej.

Hvorfor denne lokalplan?

Planen er udarbejdet for at muliggøre etablering af en dagligvarebutik, indpasset i de eksisterende boligområder. Derfor er der sat krav om bl.a. materialer, højde og parkeringspladser. Området er ikke tidligere lokalplanlagt, og en større bygning som den ønskede, kræver derfor en lokalplan.

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommu­neplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Forslagene

Nedenfor har du mulighed for læse forslagene. I forslagene kan du blandt andet læse om formål, bestemmelser, redegørelse, retsvirkning, indsigelsesfrist og miljøvurdering. Der er også mulighed for at se kort.

Her kan du se lokalplanforslaget

Her kan du se kommuneplantillæg nr. 45

Her kan du sende dine bemærkninger til planforslagene

Frist for indsigelse/bemærkninger

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene senest 27. juni 2018.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har væsentlig miljømæssig påvirkning.

Center for By, Land og Vand har screenet, om planernes indhold vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Centret vurderer, at dette ikke er tilfældet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Her kan du se miljøscreeningen og klagemulighed

Har du spørgsmål til planforslagene eller afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Julie Tange på tlf. 49 28 24 95.