Forslag til Lokalplan 1.175 for boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre nybyggeri og indrette eksisterende, bevaringsværdige bygninger på ejendommen til boligformål

Offentliggjort den 15. maj 2019

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Petersborg på Nordre Strandvej 3A og B i Helsingør. Forslaget giver mulighed for at opføre nybyggeri i to byggefelter ud mod vejen samt at indrette eksisterende bygninger Petersborg og chaufførboligen til boligformål, herunder seniorboliger samt offentlige formål. Grundens østlige del udlægges til haveareal, mens parkering skal placeres på den vestlige del af grunden. Bygningen Petersborg og chaufførboligen fastlægges som bevaringsværdige.

Helsingør Byråd vedtog den 29. april 2019 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanforslaget er udarbejdet, fordi Helsingør Kommune ønsker at sælge ejendommen, der hidtil har været i kommunalt eje, til boligformål.

Se lokalplanforslaget

Frist for indsigelse

Lokalplanforslaget er i høring fra 15. maj til 13. juni 2019. Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 13. juni 2019.

Bemærkninger skal sendes til: bylab@helsingor.dk

Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på 4 uger for lokalplanforslaget med begrundelse i  forslagets begrænsede størrelse og at den muliggjorte anvendelse til boligformål er svarende til anvendelsen af hovedparten af lokalområdets ejendomme.

Miljøvurdering

Vi har screenet lokalplanforslaget for miljøvurdering og har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dets indhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Derfor udarbejder vi ikke en miljøvurdering.

Læs afgørelsen og se miljøscreeningen

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller miljøscreeningen, er du velkommen til at kontakte arkitekt Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.

ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk