Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen ved Kongevejen

Forslaget omfatter den tidligere Skolen ved Kongevejen. Planforslaget giver mulighed for at etablere uddannelsesinstitutioner, administration m.v.

Offentliggjort den 8. januar 2020


HF & VUC Nordsjælland ønsker at etablere sig i en ny skolebygning i et moderne formsprog. Lokalplanforslaget sikrer bevaring af bevaringsværdige bygninger og beplantning.
Lokalplanforslaget fastsætter omfang og placering af nyt byggeri, således at der opnås en visuel sammenhæng mellem nyt og gammelt byggeri.

Helsingør Byråd vedtog den 16. december 2019 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

Skolen ved Kongevejen flytter sammen med Byskolen, og ejendommen bliver ledig. Helsingør Kommune ønsker at skabe attraktive uddannelsesmiljøer placeret centralt i Helsingør by, hvor de unge kan præge bylivet og bidrage til handelsliv m.m.


Frist for indsigelse

Lokalplanforslaget er i høring fra den 8. januar til den 5. februar 2020. Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 5. februar 2020.


Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på 4 uger for lokalplanforslaget.


Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde i høringsperioden. Der har været afholdt et indledende åbent hus arrangement i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Her kan du se planforslaget

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.


Miljøvurdering

Helsingør Kommune har screenet lokalplanforslaget for miljøvurdering og har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dets indhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Her kan du se miljøscreeningen

Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inde 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 5. februar 2020.
Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.
Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest den 8. august 2020.


Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg

Send eventuelle bemærkninger til planforslagene til bylab@helsingor.dk senest d. 5. februar 2020

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Hvem gør hvad

Planloven fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren, 5 regionsråd og 98 kommunalbestyrelser.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Klagevejledning

Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet.

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inde 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget, men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk