Høring af Forslag til Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julianelund.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på lovliggørelse og helårsbeboelse i området. Høringsperioden er fra den 28. oktober til den 25. november 2020.

Offentliggjort den 28. oktober 2020

 

Helsingør Byråd vedtog den 26. oktober 2020 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

 

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på lovliggørelse af området og omdannelse af området til helårsbeboelse i byzone.

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et helårsboligområde i form af åben-lav bebyggelse med vægt på en grøn og åben karakter, så Julianelund fortsat vil have præg af at være et område med lav bebyggelsesprocent og mindre, træbeklædte huse.

Formålet er endvidere at sikre områdets grønne, skovnære karakter, samt at give mulighed for fælleshus og for bæredygtige løsninger for spildevand og regnvand inden for områdets natur- og friarealer.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder. I delområde 1 er hovedanvendelsen åben-lav boligområde, mens delområde 2 og 3 har naturområde som hovedanvendelse.


Frist for indsigelse

Lokalplanforslaget er i høring fra den 28. oktober til den 25. november 2020. Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 25. november 2020 via lokalplanportalen.


Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på min. 4 uger for lokalplanforslaget.

Se den politiske beslutning (Byrådsmøde 26. oktober 2020)

Her kan du se planforslaget

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 25. november 2020. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).


Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Her kan du se miljøscreeningen

Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 25. november 2020. 
Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. 
Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. 
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest den 28. april 2021.

 

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Julie Tange på tlf. 49 28 24 95.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk