Forslag til lokalplan 1.180 for ”Boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund” og kommuneplantillæg nr. 2

Helsingør Byråd har den 25. november 2019 besluttet at offentliggøre planforslag for nye boliger på Esrumvej, den tidligere hospitalsgrund.

Offentliggjort den 18. december 2019

Hvorfor disse planer?
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre boliger i og mindre erhverv dels i de tidligere hospitalsbygninger og dels som nybyggeri.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.180

Her kan du se kommuneplantillæg nr. 2

Klik her og send dine bemærkninger til planforslagene

Miljøvurdering
Helsingør Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017). På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, pkt. 3.

Høringsperioden løber fra den 18. december 2019 til 12. februar 2020.

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Dorte Lindholdt på tlf. 49 28 24 95