Høring: Forslag til Lokalplan 2.13 og Kommuneplantillæg 1 (Kvistgård Nord)

Planforslagene er i høring fra den 13. maj 2020 til den 8. juli 2020.

Offentliggørelse den 13. maj 2020

Helsingør Byråd vedtog den 11. maj 2020 at offentliggøre planforslagene. Der gøres opmærksom på, at Byrådet agter at indgå en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur samtidig med planforslagenes endelige vedtagelse. 

Hvorfor lokalplan mv.?

Planforslagene giver mulighed for, at der kan ske en videreudvikling af området.
Fx lægges der op til:

• at der kan bygges tættere/mere og højere i store dele af området end den gældende lokalplan giver mulighed for,
• at der fortsat skal være en institution i området, dog fremover kun i form af en daginstitution,
• at anvendelsesbestemmelserne i erhvervsområdet justeres, så der åbnes op for tidssvarende anvendelser, og
• at sikre, at lokalplanområdet fortsat skal afgrænses af beplantningsbælter.

Her kan du se Lokalplanforslag 2.13

Her kan du se Forslag til Kommuneplantillæg 1 

Her kan du se udkast til frivillig udbygningsaftale om infrastruktur

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til planforslagene mv. til og med den den 8. juli 2020. Høringssvar skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget og kommuneplanforslaget (benyt links ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Kommuneplanens retsvirkninger

For forslag til kommuneplantillæg gælder der ikke midlertidige retsvirkninger. Følgende regler gælder: 

  • Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen (planlovens § 12, stk. 2). 
  • Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (planlovens § 12, stk. 3).

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages egentlige miljøvurderinger af planforslagene. 

Her kan du se miljøscreeninger, afgørelse og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Sille Krüger på tlf. 49 28 24 94.