Forslag til lokalplan 3.49, kommuneplantillæg 52 og miljøvurdering

I Espergærde erhvervsområde giver planforslagene mulighed for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. Der bliver cirka 826 boliger.

Offentliggjort den 29. november 2018

Helsingør Byråd vedtog den 29. oktober 2018 at offentliggøre planforslagene og miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?
Planforslagene er udarbejdet på baggrund af 4 konkrete projekter på ejendommene Triumph, Coloplast, Sandvik, Codan Steritex og ønsker fra grundejerne i området. Planforslagene udlægger området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. De giver mulighed for cirka 826 boliger.

Her kan du se forslag til lokalplan

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg

Frist for høringssvar
Planforslagene er i høring fra den 29. november 2018 til den 7. februar 2019. Du kan komme med bemærkninger til planforslagene til og med den 7. februar 2019. 

Her kan du sende høringssvar til forslag til lokalplan 3.49 og kommuneplantillæg 52

Navngivning af området
Omdannelsen af Espergærde erhvervsområde vil skabe en helt ny bydel, der bliver hjemsted for mange nye borgere. Det er derfor oplagt at navngive det nye byområde, så det kan få sin egen identitet i Espergærde. Derfor indkaldes der forslag til navngivning af området i høringen. I nedenstående link kan du indsende forslag. 

Her kan du sende forslag til navn på ny bydel

Hvilken betydning har forslaget for dig?
Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering
Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Det er vurderet, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering, da deres indhold på en række områder potentielt kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, hvor planernes miljøpåvirkning beskrives og vurderes.

Her kan du se miljøvurderingen

Informationsmøde
Der inviteres til informationsmøde den 16. januar 2019 kl. 17.30 - 19.30. Mødet afholdes på Espergærde Gymnasium på ”Torvet”, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde. På mødet fortælles der om projekterne, trafikforhold og miljøvurdering.

Her kan du tilmelde dig informationsmøde den 16. januar 2019 kl. 17.30 - 19.30

Har du ikke mulighed for at sende en mail, kan du ringe til 49 28 24 90. Du er tilmeldt mødet hvis du ligger en besked.

Klage
Efter planklagenævnets praksis kan en afgørelse om miljøvurdering først påklages efter eventuel endelig vedtagelse af planforslagene. Helsingør Kommune vil offentliggøre en ny frist for klage over afgørelsen om miljøvurdering efter en endelig vedtagelse af planforslagene.

Har du spørgsmål, til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.

Send høringssvar til planforslagene pug@helsingor.dk senest d. 7. februar 2019.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk