Forslag til lokalplan nr. 1.168 ”Udbygning af Hotel Marienlyst”, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget giver mulighed for opførelse af tilbygninger til eksisterende bebyggelse.

Høringssperiode: 5. oktober – 2. november 2017

Planforslaget har til formål, at fastlægge områdets anvendelse  til offentlig og privat service (hotel, kursusvirksomhed, kasino, teater mv, og at matr. nr. 1 gz Marienlyst, Helsingør Jorder (Marienlyst Palæ) også kan anvendes til ferieboliger, samt at udlægge areal til offentlig sti langs kysten og definere adgangsforholdene til området.

Hvorfor denne plan?

Lokalplanen er udarbejdet for at danne grundlæg for en udvidelse og revitalisering af det eksisterende Hotel Marienlyst. Den muliggør opførelse af nye tilbygninger til det eksisterende bygningsanlæg.

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.168 for Udbygning Hotel Marienlyst med forslag til kommuneplantillæg nr. 37 

Du kan sende dine bemærkninger til planforslagene senest den 2. november 2017

Miljøvurdering

Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Her kan du se miljøscreening, som beskriver planernes påvirkning af omgivelser og miljøforhold, samt klagevejledning

Har du spørgsmål til planforslagene er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Susanne Eriksen på 49 28 24 96.