Forslag til lokalplan nr. 1.168 ”Udbygning Hotel Marienlyst” og kommuneplantillæg nr. 37 samt afgørelse om miljøvurdering

Forslaget giver mulighed for opførelse af tilbygninger til eksisterende bebyggelse.

Offentliggjort den 8.  december 2017

Høringsperiode: 8. december 2017 – 2. februar 2018

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været offentliggjort i 4 uger fra den 5. oktober – 2. november 2017. Da flere borgere, der har feriebolig i Marienlyst Palæ og har adresse i udlandet, ikke har modtaget høringsbrevet før i slutningen af høringsperioden, har Helsingør Kommune besluttet at sende planforslagene i høring i yderligere 8 uger.

Tidligere indsendte høringsvar til Helsingør Kommune i perioden fra den 5. oktober – 2. november 2017 er stadigvæk gældende, og vil indgå i den videre behandling af planforslagene.

Planforslagene har til formål at muliggøre byggeri samt at fastlægge områdets anvendelse  til offentlig og privat service (hotel, kursusvirksomhed, kasino, teater mv, og at matr. nr. 1 gz Marienlyst, Helsingør Jorder (Marienlyst Palæ) også kan anvendes til ferieboliger, samt at udlægge areal til offentlig sti langs kysten og definere adgangsforholdene til området.

Hvorfor denne plan?

Lokalplanen er udarbejdet for at danne grundlæg for en udvidelse og revitalisering af det eksisterende Hotel Marienlyst. Den muliggør opførelse af nye tilbygninger til det eksisterende bygningsanlæg.

Her kan du se forslag til lokalplan for udbygning af Hotel Marienlyst

Her kan du se forslag til kommuneplantillæg nr. 37

Her kan du sende dine bemærkninger til planforslagene - SENEST D. 2. FEBRUAR.  2018

Miljøvurdering

Det er vurderet, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Her kan du se miljøscreening, som beskriver planernes påvirkning af omgivelser og miljøforhold, samt klagevejledning til afgørelsen

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Susanne Eriksen på 49 28 24 96.

Tak for din tilmelding. Du abonnerer nu på denne side, og vil modtage en e-mail hvis der kommer ændringer til siden.