Forslag til Lokalplan nr. 1.185 for spillested i Murergade og Kommuneplantillæg 5

Lokalplan 1.185 omfatter kun ejendommen Murergade 8a, matr. nr. 84b, Helsingør By, Helsingør

Offentliggjort den 16. marts 2020

Helsingør Byråd vedtog den 24. februar 2020 at offentliggøre planforslag. Lokalplanforslaget er offentliggjort i perioden fra den 16. marts til og med den 13. april 2020.

Hvorfor disse planer?

Planerne giver mulighed for at opføre et spillested på adressen Murergade 8a.

Se Forslag til lokalplan 1.185

Se Forslag til kommuneplantillæg 5

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

 

Miljøvurdering

 

Se afgørelsen om miljøscreening


Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inde 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 11. maj 2020. 
Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. 
Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. 
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest den 14. sepember 2020.

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Stine Ginsbak på tlf. 25 31 25 19.

Send eventuelle bemærkninger til planforslaget til bylab@helsingor.dk senest d. 13. april 2020.

Her kan du sende høringssvar til forslagene

 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk