Forslag til lokalplan nr. 3.38 for ”Gammel Strandvej 195 i Espergærde”, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget giver mulighed for opførelse af 4 boliger.

Offentliggjort den 20. december 2017

Høringsperiode: 5 uger fra 20. december 2017 - 24. januar 2018

Planforslaget har til formål, at fastlægge områdets anvendelse til helårsboliger i form af åben-lav bebyggelse. 

Hvorfor denne plan?

Lokalplanen er baseret på et ønske fra grundejer, der ønsker at udstykke sin ejendom i 4 parceller med henblik på efterfølgende salg til opførelse af 4 helårsboliger.

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Her kan du se lokalplanforslag for Gammel Strandvej 195 i Espergærde

Miljøvurdering

Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Projektet vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Her kan du se miljøscreeningen, som beskriver planens påvirkning af omgivelser og miljøforhold, samt klagevejledning 

Her kan du kan sende dine bemærkninger til planforslaget til Center for By, Land og Vand, Plan og Udvikling senest d. 24. januar 2018

Har du spørgsmål til planforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Peter Schulz Schovsbo på 49 28 25 23.