Forslag til Lokalplan nr. 3.49 Tillæg 1 for Boligområde ved Søbækken

Lokalplan 3.49 Tillæg 1 omfatter kun ejendommen Bybjergvej 8, matr. nr. 3bk, Mørdrup By, Mørdrup.

Offentliggjort den 28. februar 2020

Helsingør Byråd vedtog den 24. februar 2020 at offentliggøre planforslag. Lokalplanforslaget er offentliggjort i perioden fra den 28. februar til og med den 27. marts 2020.

Hvorfor denne lokalplan?

Ejendommen Bybjergvej 8 er i Lokalplan 3.49 omfattet af delområde 1. Anvendelsen af delområde 1 er fastlagt til blandet bolig- og erhverv med byggeret. Ejeren af ejendommen ønsker ikke at være omfattet af delområde 1 med byggeret.

Her kan du se planforslaget

 

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

 

Miljøvurdering

Helsingør Kommune har gennemført en screening af lokalplanens indhold i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018.

På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering - og at der derfor ikke skal udarbejdes en Miljørapport.

Se afgørelsen om miljøscreening


Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inde 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 27. marts 2020.
Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.
Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest den 28. august 2020.

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Catharina Friedberg på tlf. 21 72 20 18.

Send eventuelle bemærkninger til planforslaget til bylab@helsingør.dk senest d. 27.marts 2020.

Her kan du sende høringssvar til forslaget

 

Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk