Forslag til partiel ophævelse af lokalplan 1.79 for Krbg. Ladegårds Vej 5.

Ophævelsen af lokalplanen vil gøre det muligt at bruge ejendommen til boligformål.

Offentliggjort den 15. februar 2019.

Hvorfor denne ændring?

Ejer af Krbg. Ladegårds Vej 5 ønsker at bruge 'Nordhuset' til beboelse. Lokalplan 1.79 forhindrer dette, da lokalplanen udlægger ejendommen til offentlig og privat service. Kommunen vurderer at planlægningen for ejendommen ikke længere er nødvendig. På denne baggrund besluttede byrådet den 25. juni 2018 at sende et forslag om at ophæve lokalplan 1.79 'Montebello' for ejendommen i offentlig høring.

Her kan du se forslaget til den delvise ophævelse af lokalplan 1.79

Konsekvenser af den delvise ophævelse af planen

Ejendommens zonestatus forbliver i byzone.

Ejendommen vil administreres efter kommuneplanens rammebestemmelser og bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der vil altså ikke være den direkte regulering og forudsigelighed som tilfældet er med lokalplanen.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammeområde 1.D.28 ’Montebello’ som udlægger området til offentlige formål med mulighed for helårsboligformål og liberale erhverv. Dette vil gøre det muligt at bruge ejendommen til bolig. Bebyggelsesprocenten er 25 for rammeområdet under ét og den maksimale etageantal er 3. Derudover skal ny bebyggelse fortrinsvis opføres i forbindelse med eksisterende bebyggelse og mindst 50 % af rammeområdet skal udlægges til friareal.

Ejendommens bebyggelsesmulighed vil ændres fra de eksisterende 350 m2, i op til 2 etager med en maks. bygningshøjde på 9 m, jf. lokalplanens § 5, stk. 5 og 6, til et etageareal svarende til ”byggeretten” efter byggeloven og en maks. bygningshøjde efter byrådets helhedsvurdering, jf. bygningsreglementets Kap. 8, navnlig §§ 168 og 194.

Rammeområdet er i den gældende kommuneplan udlagt til offentlige formål. Kommunen vil derfor ikke kunne modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel, jf. planlovens § 12, stk. 3. Kommunen vil dog kunne nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år, jf. planlovens § 14.

Ejer samt naboer til ejendommen skal være opmærksomme på at ophævelsen af lokalplanen for ejendommen betyder at en række lokalplanbestemmelser ikke længere vil være gyldige for ejendommen, herunder:

  • forbuddet mod fældning af bevaringsværdige træer på ejendommen, jf. lp 1.79 § 5, stk. 7 og bilag 2.
  • kravet om at ejendommens eksisterende bygningsmaterialer, farver og arkitektur skal fastholdes, jf. lp 1.79 § 6, stk. 1 og bilag 1/2. Nordhuset er dog ikke udpeget som bevaringsværdig.
  • bestemmelser om ubebyggede arealer, jf. 8, herunder nyplantning med hjemmehørende planter (stk. 3), beskyttelse af bevaringsværdige træer (stk. 7) og hegn (stk. 8).
  • pligt til medlemskab af en samlet grundejerforening - Grundejerforening Montebello -, som bl.a. forestår driften og vedligeholdelse af private veje, parkeringsarealer, stier og fællesarealer, jf. lp 1.79 § 9, stk. 1 og 3.

Miljøvurdering

Vi har screenet forslaget for miljøvurdering og konkluderet, at den partielle ophævelse af lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Derfor udarbejder vi ikke en miljøvurdering.

Her kan du finde miljøscreeningen

Frist for høringssvar

Planforslaget er i høring i 4 uger. Du kan komme med bemærkninger til planforslaget indtil den 15. marts 2019.

Send dit høringssvar

Klageadgang

Det er ikke muligt at påklage forslaget men du kan sende dit høringssvar til pug@helsingor.dk senest d. 15. marts 2019, så byrådet kan tage det i betragtning ifm. med den endelige beslutning.

I forbindelse med en evt. vedtagelse af forslaget vil vi offentliggøre en frist til at klage over både plan- og miljøvurderingsafgørelserne.

Har du spørgsmål til forslaget eller til vores vurdering om ikke at miljøvurdere det, er du velkommen til at ringe til Javier Corvalán på tlf. 49 28 24 92.