Høring af Forslag til Kommuneplantillæg 4

Forslaget muliggør bl.a. tæt/lav-boliger, etageboliger i op tre etager samt krav om almene boliger inden for 1.B93. Høringsfristen udløber 24. dec. 2020.

Offentliggjort den 28. oktober 2020.

Helsingør Byråd besluttede den 26. oktober 2020 at sende forslag til Kommuneplantillæg 4 i offentlig høring.  Planforslaget er i offentlig høring fra den 28. oktober 2020 til den 24. December 2020. Byrådets beslutning kan findes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indhold

Tillæg 4 til Kommuneplan 2019 omfatter følgende:

  • En ny retningslinje, som giver mulighed for at stille krav om almene boliger i lokalplaner.
  • Mulighed for opførsel af etageboliger i op til tre etager indenfor kommuneplanramme 1.B93.
  • Mulighed for almene boliger indenfor kommuneplanramme 1.B93.
  • Mulighed for en mindstegrundstørrelse på 130 kvadratmeter for tæt/lav-boliger indenfor kommuneplanramme 1.B93.

 

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2019 offentliggøres samtidigt med Lokalplan 1.181.

Her kan du se Forslag til Kommuneplantillæg 4.

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til planforslaget mv. til og med den 24. december 2020.

Høringsvar indsendes via Helsingør Kommunes lokalplanportal.

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af kommuneplantillægget. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanportalen.

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Her kan du se miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Flach Moltesen  på tlf. 49 28 25 23.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Planlægning og afvejninger

Landzonebestemmelser er en del af planloven. De regulerer udstykning, byggeri og arealanvendelser på ejendomme i det åbne land.
Bestemmelserne har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt, bymæssig bebyggelse i det åbne land.
Ejendommene her har ofte historiske bygninger, der knytter sig til landbrugshistorien og de ressourcer, som har gjort det attraktivt at bosætte sig netop her gennem tiderne.
Helsingør Kommune betragter ansøgninger om udstykning, byggeri og ændrede anvendelser af bygninger og arealer som led i små planer for enkeltejendomme.
Når Helsingør Kommune vurderer, om vi kan give tilladelse, afvejer vi derfor "nytten" af projektet med blandt andet nabo- og landskabshensyn.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk