Høring af Forslag til Lokalplan 1.181 – Rasmus Knudsens Vej

Forslag til Lokaplan 1.181 – Rasmus Knudsens Vej er i høring fra 28. oktober 2020 til den 24. december 2020.

Offentliggjort den 28. oktober 2020

Helsingør Byråd besluttede den 26. oktober 2020 at sende Forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej i offentlig høring.  Planforslaget er i offentlig høring fra den 28. oktober 2020 til den 24. December 2020. Byrådets beslutning kan findes på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Forslaget til lokalplanen omfatter området omkring Esrumvej og Rasmus Knudsens Vej (matrikelnummer 55a, 55bl, 55bh og 56a, alle af Helsingør Overdrev).

Lokalplanforslaget har til formål at skabe et nyt boligområde i samspil med landskabet og den omkringliggende natur samt understøtte en varieret beboersammensætning.

 Forslaget til lokalplanen muliggør etableringen af op til ca. 35.000 kvadratmeter nyt boligareal fordelt på op til ca. 370 boliger.

I tillæg til lokalplanforslaget er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 4. Kommuneplantillægget muliggør en mindre grundstørrelse for tæt/lav-boliger, opførsel af etageboliger i op tre etager samt mulighed for stille krav om almene boliger i lokalplanen. 

Her kan du se Forslag til Lokalplan 1.181 - Rasmus Knudsens Vej

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 24. december 2020. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

 

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Her kan du se miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Flach Moltesen på tlf. 49 28 25 23.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer
Lokalplaner

Lokalplaner er grundstenene i det danske plansystem. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete.

Hvor kommuneplanen giver det samlede overblik over udviklingen i kommunen, bestemmer lokalplaner bebyggelsen og anvendelsen af et mindre område. Lokalplaner er juridisk bindende for grundejerne.

Lokalplaners indhold
En lokalplan kan siges at være en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet.

Lokalplaner og tinglysning
Tidligere skulle lokalplaner tinglyses på de ejendomme, lokalplanen var gældende for. Dette er ikke længere tilfældet. 

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk