Høring af Forslag til Lokalplan 1.186 - lokalplanforslag nr. 1.186 Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119.

 Offentliggjort den 3. december 2020

Helsingør Byråd vedtog den 30. november 2020 at offentliggøre planforslaget og beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Hvorfor denne lokalplan?

 Lokalplanen skal sikre, at de bevaringsværdige industrihaller istandsættes nænsomt, og med respekt for stedets særlige ånd, og give mulighed for at Værftshallerne kan omdannes til et internationalt centrum for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
Med lokalplanen sætter Helsingør Kommune rammerne for hvordan Værftshallerne bevares og udvikles i overensstemmelse med de ambitioner byrådet har vedtaget.

 

Frist for indsigelse

Lokalplanforslaget er i høring fra den 3. december til den 7. januar 2021. Du kan sende dine bemærkninger til lokalplanforslaget til og med den 7. januar 2021 via lokalplanportalen.

Høringsperiodens længde

Byrådet har fastsat en høringsperiode på 4 uger for lokalplanforslaget. 

Se den politiske beslutning (Byrådsmødet 30. November 2020)

Her kan du se planforslaget

 

 

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 7. januar 2021. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

 

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

 

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).


Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Her kan du se miljøscreeningen

Klage

Der kan klages over miljøvurderingsbeslutningen efter planlovens regler inden 4 uger fra offentliggørelsesdatoen dvs. senest den 7. januar 2021.
Klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Planklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.
Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnenes Hus’ hjemmeside www.naevneneshus.dk. Det indbetalte gebyr tilbagebetales i tilfælde af helt eller delvist medhold i klagen. Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen, d.v.s. senest den 6. juni 2021.

 

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Laura Albeck Ibsen, 49 28 23 73

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer