Høring af Forslag til Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

Planforslaget er en mindre revision af den gældende lokalplan 3.47 fra 2018, der giver mulighed for etablering af en virksomhed på en del af arealet.

Offentliggjort den 24. juni 2020.

Helsingør Byråd vedtog den 22. juni 2020 at sende lokalplanforslaget i høring. Høringsperioden er fra den 24. juni til den 5. august 2020.

Planforslaget er en mindre revision af den gældende lokalplan 3.47 fra 2018, der giver mulighed for etablering af en virksomhed på en del af arealet. Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse vil planen aflyse og erstatte lokalplan 3.47.

Den tidligere indgåede udbygningsaftale mellem Helsingør Kommune og virksomheden Trelleborg Sealing Solutions om finansiering af nødvendige ændringer af infrastrukturanlæg for at modvirke trafikal opstuvning på Mørdrupvej gælder fortsat.

Hvorfor lokalplan mv.?

Lokalplanforslaget er udarbejdet for virksomheden Trellebord Sealing Solutions.
Det primære formål med lokalplanforslaget er at få ændret anvendelsen, så landbrugsformål udgår for delområde 4. Delområde 4 ligger inden for området udpeget som transportkorridor omkring Helsingørmotorvejen. Herudover ændres på enkelte andre forhold, der ikke længere er aktuelle eller ikke er af væsentlig betydning og som vil give administrative lettelse ved senere byggesagsbehandling (se evt. referatet fra byrådets møde).

Her kan du se Forslag til Lokalplan 3.52

Sådan ser og indsender du høringssvar

Du kan komme med bemærkninger til lokalplanforslaget mv. til og med den 5. august 2020. Bemærkninger skal indsendes via den orange knap "Giv dit høringssvar", som du finder til højre på siden med lokalplanforslaget (benyt link ovenfor).

Høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af lokalplanen. Alle høringsvar kan ses under menupunktet ”Kommentarer til forslaget” på lokalplanens side.

Lokalplanforslagets retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, gælder det, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Det gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter forslagets offentliggørelse (planlovens § 17, stk. 1 og 4).

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget (se forudsætningerne i planlovens § 17, stk. 2 og 3).

Miljøvurdering

På baggrund af screening efter Miljøvurderingsloven har Helsingør Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Afgørelsen kan påklages til og med 4 uger fra offentliggørelsen.

Her kan du se miljøscreening, afgørelse og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til lokalplanforslaget og afgørelsen om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Sille Krüger på tlf. 49 28 24 94.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer