Lokalplanforslag nr. 1.154 for ”Byudvikling af Esrumvej 145 i Helsingør”, forslag til kommuneplantillæg nr. 35 og miljørapport.

Planforslagene muliggør anvendelse til boliger i form af tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt dagligvarebutik og kontor- og serviceerhverv.

Offentlighedsperiode fra 10. februar – 7. april 2017

Helsingør Byråd vedtog den 30. januar 2017 at offentliggøre planforslagene.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1.154 og forslag til Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2013. Miljøvurderingen indeholder en miljørapport, der behandler de enkelte emner, som forventes at give en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet som følge af planernes realisering.

De miljøparametre/emner der belyses i miljørapporten er, Trafik og Trafiksikkerhed, Støj, Socioøkonomiske aspekter, Landskab, Natur.

Udbygningsaftale

Lokalplan 1.154 muliggør en udvikling af området der kræver ændringer i de infrastrukturelle forhold omkring vejadgange.

Freja Ejendomme og Helsingør Kommune har udarbejdet et udkast til en frivillig udbygningsaftale om etablering af følgende infrastrukturelle anlæg:

  • Rundkørsel ved krydset Esrumvej/Esrumvej (adgang til Psykiatrisk Center Nordsjælland).
  • Udvidelse af eksisterende rundkørsel ved Lindevangsvej, herunder etablering af en ekstra vejgren, der tjener som adgangsvej til området.

Formålet med aftalen er at sikre trafiksikkerhed og god trafikafvikling til og fra området, inden ny bebyggelse tages i brug.

Mindretalsudtalelse

Den konservative byrådsgruppe udtaler, at de stemmer nej til etablering af et supermarked, da der er nok dagligvarebutikker i den nuværende kommuneplan, og da flere dagligvarebutikker kræver flere indbyggere.

 

Her kan du se lokalplanforslag nr. 1.154 for "Byudvikling af Esrumvej 145 i Helsingør"

Her kan du se Kommuneplantillæg nr. 35

Her kan du se Miljørapporten

Frist for indsigelse

Ønsker du at gøre indsigelse til planforslagene skal dette ske senest den 7. april 2017.


Her kan du sende dine bemærkninger til planforslagene og miljørapporten

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til Peter Schulz Schovsbo på tlf. 49 28 25 23.