Lokalplanforslag nr. 1.167 for ”Stadion ved Gl. Hellebækvej” og kommuneplantillæg nr. 41, samt miljøvurdering.

Forslagene giver mulighed for opførelse af stadion med fodboldbane med tilhørende tilskuerfaciliteter og indendørsfaciliteter.

Høringsperiode: 12. januar – 9. marts 2017

Lokalplanen har til formål at sikre, at der kan etableres et stadion med fodboldbane med tilhørende tilskuerfaciliteter indenfor et byggefelt som er vist på lokalplanens kortbilag 2. Herudover udlægges der arealer til parkering i lokalplanens område. Lokalplanen fastlægger tillige bestemmelser for omfang af belysning.  

Hvorfor denne plan?

I foråret 2017 udarbejder Helsingør Kommune en helhedsplan for udbygningen af Helsingør Idrætspark, så området fremadrettet vil kunne tilgodese brugere indenfor både elitesport og breddesportsudøvere.

Som et led i realiseringen af helhedsplanen, opføres i 2017 et nyt 1. divisionsstadion, men da den gældende lokalplan for idrætsparken ikke giver mulighed for at etablere de faciliteter, der kræves for en 1. divisionsstandard, er der udarbejdet et forslag til ny lokalplan.

Her kan du se lokalplanforslag og kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 41

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg 41 til kommuneplanen. Kommuneplantillægget indeholder ændringer af Kommuneplan 2013, der muliggør lokalplanlægning for ovennævnte byggeri. Kommuneplantillægget muliggør ligeledes, at lokalplanen afviger fra Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Center for By, Land og Vand begrunder afvigelsen med følgende:

  • at projektet er beliggende på kommunens i forvejen største idrætsanlæg, hvor dobbeltudnyttelse af eksisterende p-pladser til Helsingør Hallen er oplagt for at bevare mest muligt af områdets grønne præg,
  • at projektet tilvejebringer et antal parkeringspladser, der kompenserer for de eksisterende pladser, som forsvinder, hvilket i vid udstrækning vurderes tilstrækkeligt,
  • at der forefindes mulighed for ved spidsbelastning at sprede parkering i nærområdet til kommunalt ejede arealer, hvorved risiko for parkering på offentlig vej mindskes.

 

Miljøvurdering

Niras A/S har for Center for By, Land og Vand foretaget en screening af planerne for miljøvurdering. Screeningen konkluderer, at der skal udarbejdes miljøvurdering for emnerne:

  • Støj og indendørs støjpåvirkning
  • Trafik, herunder trafikafvikling, trafikrelateret støj, parkering, sikkerhed/risiko for ulykker
  • Kulturhistoriske værdier
  • Visuel effekt, herunder arkitektonisk og landskabelige udtryk, kystnærhedszone og lys/refleksioner  

Det forventes ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I den videre udformning af stadion, skal der være fokus på minimering af støjgener i omgivelserne fra fodboldkampe. Udbygning af Helsingør Idrætspark med et stadion vil ikke medføre væsentlig mere trafikbelastning end ved store arrangementer i Helsingør-Hallerne. Der forventes nogenlunde lige mange tilskuere. Udbygning af idrætsparken vil medføre flere arrangementer, men ikke flere besøgende på én gang. Dermed vurderes de trafikafviklingsmæssige forhold ikke at blive ændret væsentligt.

Helsingør Idrætspark har allerede i dag bygninger som er op til 15 meter høje, og det vurderes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger, at lokalplanen inden for et afgrænset byggefelt muliggør byggeri i tilsvarende højde. De 45 meter høje lysmaster vil være synlige i et større område, især når anlægget er tændt.

Miljøvurderingen af lokalplanen bygger på eksisterende viden, og i forbindelse med udvikling af et projekt, der skal realiseres, udestår et antal nærmere analyser af trafik og parkering for at vurdere trafikafvikling, påvirkning af sikkerhed og trafikkens støjpåvirkning, samt nødvendige anlægstekniske foranstaltninger.

Der er ikke gennemført visualiseringer af anlægget. Påvirkningen af de visuelle forhold er således foreløbigt vurderet.

Her kan du se miljørapporten

Har du spørgsmål til forslagene og miljøvurdering du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Peter Schulz Schovsbo på pss03@helsingor.dk eller tlf. 49 28 25 23

Send eventuelle bemærkninger til Center for By, Land og Vand: blv@helsingor.dk senest d. 9. marts 2017