Lokalplanforslag nr. 1.140, kommuneplantillæg 49 og miljøvurdering

Forslaget giver mulighed for etablering af fastfood restaurant, væsentlig reduktion af beplantningsbæltet og byggefelt på grundens ”vestlige” areal.

Offentliggjort den 1. august 2019

Helsingør Byråd vedtog den 25. juni 2019 at offentliggøre planforslagene og beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering. Der gøres opmærksom på at høringen slutter den 26. september 2019. 

Hvorfor denne lokalplan?

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre restauration på arealet, samt sikre mulighed for ekspropriation af vejadgang og reduktion af plantebælte.

Se planforslaget 

Se forslag til kommuneplantillæg

Frist for høringssvar

Planforslagene er i høring fra den 1. august 2019 til den 26. september 2019. Du kan komme med bemærkninger til planforslagene til og med den 26. september 2019.

Sende dit høringssvar til forslag til lokalplan 1.140 og kommuneplantillæg 49

Hvilken betydning har forslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Vi har screenet lokalplanforslaget for miljøvurdering og har truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dets indhold ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Derfor udarbejder vi ikke en miljøvurdering.

Læs afgørelse og se miljøscreening

Klage

Efter planklagenævnets praksis kan en afgørelse om miljøvurdering først påklages efter eventuel endelig vedtagelse af planforslagene. Helsingør Kommune vil offentliggøre en ny frist for klage over afgørelsen om miljøvurdering efter en endelig vedtagelse af planforslagene. 

Har du spørgsmål til lokalplanforslag og afgørelse om miljøvurdering er du velkommen til at henvende dig til byplanlægger Dorte Stouenberg Lindholdt på tlf. 49 28 24 93.

Helsingør ByLAB

Sct. Anna Gade 5C
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28
Mail: bylab@helsingor.dk