Forslag til lokalplan nr. 3.42 for ”Nyt boligområde øst for Kelleris Hegn i Espergærde”, kommuneplantillæg 39 og afgørelse om miljøvurdering.

Planerne muliggør udvikling af et nyt boligområde med i alt 400 boliger. Planerne giver mulighed for at opføre første etape med op til 191 boliger.

Helsingør Byråd vedtog den 27. august 2018 at offentliggøre planforslagene.

Hvorfor denne lokalplan?

Planforslagene er udarbejdet, fordi Helsingør Kommune ønsker at etablere flere boliger for at tiltrække nye borgere.

Se lokalplanforslaget

Forslag til kommuneplantillæg

Frist for indsigelse

Planforslagene er i høring fra 30. august til 26. oktober 2018. Du kan altså komme med bemærkninger til planforslagene indtil 26. oktober 2018.

Bemærkninger kan sendes til Byudvikling og Geodata

Hvilken betydning har lokalplanforslaget for dig?

Hvis du ejer en ejendom inden for området, må du ikke foretage ændringer på ejendommen, hvis de er i strid med forslaget. Det gælder fra den dag, hvor forslaget bliver offentliggjort, og indtil det er endeligt vedtaget.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene. Det er vurderet, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering, da deres indhold på en række områder potentielt kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, hvor planernes miljøpåvirkning beskrives og vurderes.

Se miljørapporten

Helsingør Kommune oplyste i forbindelse med offentliggørelsen af miljøvurderingen, at afgørelsen om miljøvurdering kunne påklages senest den 27. september 2018. Efter planklagenævnets praksis kan en afgørelse om miljøvurdering først påklages efter eventuel endelig vedtagelse af planforslagene.
Helsingør Kommune vil offentliggøre en ny frist for klage over afgørelsen om miljøvurdering efter en endelig vedtagelse af planforslagene.

Tidligere oplysninger om klagefrist er derfor slettet i denne annonce.

Har du spørgsmål til planforslagene og afgørelse om miljøvurdering, er du velkommen til at kontakte arkitekt Susanne Eriksen på tlf. 49 28 24 96.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk