Forslag til Lokalplan nr. 3.51 og Kommuneplantillæg nr. 54

Boliger på hjørnet af Gefionsbakken og Mørdrupvej i Espergærde.

Offentliggjort den 30. november 2018

Helsingør Byråd vedtog den 26. november 2018 at offentliggøre planforslagene.

Planlægningens sigte

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre 32 nye boliger i tre punkthuse i to og tre etager og at omdanne en eksisterende bygning til tre boliger.

Læs lokalplanforslaget

Læs kommuneplantillægget

Send bemærkninger til planforslagene

Miljøvurdering

Det er på baggrund af en screening for miljøvurdering vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, fordi det vurderes, at anlægsfasen har et omfang, der ikke påvirker miljøet væsentligt.

Lokalplanområdet ligger i Espergærdes byområde omgivet af villabebyggelse. Lokalplanen muliggør opførelse af en haveby-bebyggelse i op til tre etager, svarende til den omkringliggende bebyggelse. Etablering af boliger vurderes at være passende på stedet, ligesom ændringen af trafikmønstret i forhold til den tidligere anvendelsen vurderes ikke at ville forringe de færdselsmæssige eller trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Har du spørgsmål til forslagene er du velkommen til at henvende dig til arkitekt Dorte Lindholdt på tlf. 49 28 24 95

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk