Nedlæggelse af del af Bøgeskovvej

Helsingør Kommune har som vejmyndighed besluttet at indlede procedure for nedlæggelse af en del af den offentlige vej Bøgeskovvej.

Helsingør Byråd har truffet principbeslutning om vejens nedlæggelse. Dette skete den 27. april 2015. Forinden den endelige beslutning træffes, skal vejnedlæggelsen i offentlig høring i 8 uger fra principbeslutningen er truffet.

Høring

Hvis den endelige beslutning træffes, udgår bunden af vendepladsen (9 meter) af den offentlige vej Bøgeskovvej ved nr. 20 som færdselsareal.

Boegeskovvej

Af Vejlovens § 90 fremgår det:

  • Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.
  • Stk. 5. Vejbestyrelsens påtænkte beslutninger efter stk. 1-4 skal kundgøres i de stedlige blade efter vejbestyrelsens bestemmelse. Ejere og brugere af ejendomme, der må skønnes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig underrettes om denne. Kundgørelsen mv. skal indeholde oplysning om bestemmelserne i stk. 2 og 6 samt § 91.
  • Stk. 6. Agtes vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for vejbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser vejbestyrelsen krav herom, kan afgørelsen kræves indbragt for de i §§ 57 og 58 nævnte taksationsmyndigheder inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
  • § 91. Såfremt der ikke i medfør af § 90 træffes bestemmelse om opretholdelse af en nedlagt offentlig vej som privat, skal vejarealet, uanset fra hvilke ejendomme det er erhvervet, delt efter vejens midtlinje, tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme for overtagelsesbeløb, der fastsættes af vejbestyrelsen.

Hvis du har væsentlige indsigelser mod vejens nedlæggelse, bedes du sende dine bemærkninger til Center for By, Land og Vand senest onsdag den 24. juni 2015 kl. 12:00.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive.
Efter fristens udløb vil Center for By, Land og Vand træffe endelig afgørelse i sagen.

 Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk