Offentlig høring af forslag til fire kommunale Natura 2000 handleplaner

Forslag til de fire handleplaner har til hensigt at fremme indsatsen på privatejet jord for de udpegede arter og naturtyper i de fire Natura 2000 områder. (Lov om miljømål mv. for internationale naturbeskyttelsesområder, nr. 1150 af 17. december 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015).

Høringsperiode 20. oktober-15. december 2016 

Naturstyrelsen Nordsjællands forslag til plejeplaner for statens Natura 2000 områder sendes også i høring den 20. oktober. De kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Baggrund

Staten har på baggrund af EU’s habitatdirektiv udpeget en række Natura 2000 områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder. Det er målet med udpegningen af Natura 2000 områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000 områderne. For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde naturplaner for Natura 2000 områderne, og kommunerne er forpligtede til at udarbejde handleplaner for Natura 2000 områderne. 

Der udarbejdes Natura 2000 planer for tre planperioder: 1. planperiode 2009-15, 2. planperiode 2016-21 og 3. planperiode 2022-27.

Staten laver plejeplaner og skovhandleplaner for de statsligt ejede arealer, samt for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, som ikke ejes af staten. Disse plejeplaner vedlægges som bilag til de kommunale handleplaner. De kommunale handleplaner skal sikre pleje af de privatejede (og eventuelle kommunale) arealer, bortset fra de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Dog skal de kun sikre pleje for de arealer, som staten har kortlagt i de såkaldte basisanalyser.

Staten udarbejder disse basisanalyser til hver ny Natura 2000 plan.

I Helsingør Kommune findes fire Natura 2000 områder: 

  • Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov,
  • Gurre Sø,
  • Rusland,
  • Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.

Der er kun ganske få privatejede arealer, som kommunens handleplaner skal rette sig imod. Langt hovedparten af Natura 2000 arealerne i Helsingør Kommune ejes af staten. En handleplan må ikke være for specifik. Indsatsen skal foregå som en frivillig indsats fra lodsejernes side, og de kan søge støtte til indsatserne hos NaturErhvervstyrelsen. Kommunen bidrager med drøftelser og vejledning og eventuel supplerende praktisk/økonomisk støtte fra kommunens eksisterende budget til natur.

To af forslagene til handleplaner, Rusland samt Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, er udarbejdet i samarbejde med nabokommunerne.

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov
Gurre Sø
Rusland
Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov