Overkørsel ved Knudemoseløbet ved Erik Gudmandsvej 19C

Vandløbsmyndigheden i Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning ift. Knudemoseløbet i Ålsgårde. 

Der søges om tilladelse til at lave en overkørsel i form af en rørbro ved Erik Gudmands Vej 16C, Teglhuset. Overkørslen er allerede anlagt, og det er altså en ansøgning om lovliggørelse af overkørslen. Den er etableret for at forbedre adgangsforholdene til Helsingør Kommunes boliger til psykisk handicappede på Teglhuset.

Vandløbsmyndigheden i Helsingør Kommune fremlægger her ansøgningen for offentligheden. Dermed får alle mulighed for at komme med indsigelser, inden vi træffer afgørelse i sagen.

Læs ansøgningen

Bilag: Situationsplan eksisterende forhold, landinspektørplan

Bilag: Situationsplan, kote-, belægnings- og apteringsplan

Bilag: Terrænsnit - ankomstsiden

Bilag: Udsnit fra Kloakplan 1:100

Har du indsigelser, skal de sendes skriftligt til vandløbsmyndigheden inden den 8. maj 2018. Indsigelserne kan sendes til blv@helsingor.dkCenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk