Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2026

Teknik, Miljø og Klima Udvalget vedtog den 15. august 2017  at sende forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Tillægget giver mulighed for at nedsive regnvand i kloakopland HE 24 i Helsingør. Kloakoplandet dækker et større boligområde mellem Klostermosevej og Esrumvej i Helsingør.

Forslaget er i høring i  8 uger - det vil sige frem til den 13. oktober 2017.

 Læs forslaget

Eventuelle høringssvar sendes til Center for By, Land og Vand

Miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af tillæggets påvirkning på miljøet. Det vurderes, at tillægget ikke har nogen væsentlig indflydelse på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering.

Afgørelsen om miljøvurdering kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet senest den 15. september 2017.

HER KAN DU SE MILJØSCREENINGEN OG KLAGEVEJLEDNING TIL AFGØRELSEN OM IKKE AT MILJØVURDERECenter for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk