Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog den 11. juni 2019 at sende forslag til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2012-2026 i offentlig høring.

Med tillægget separatkloakeres en del af det eksisterende kloakopland E 14, ved Højvangen i Espergærde. Samtidig gives der mulighed for lokal håndtering af regnvand i kloakopland E 20.

Forslaget er i høring sammen med den tilhørende miljørapport i 8 uger - det vil sige frem til den 15. august 2019.

Læs forslaget

Eventuelle høringssvar skal sendes til Center for By, Land og Vand på blv@helsingor.dk.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet, at tillægget er omfattet af krav om miljøvurdering, da indholdet på en række områder potentielt kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, hvor tillæggets miljøpåvirkning beskrives og vurderes.

Læs miljørapporten

Når fristen for indsigelser eller bemærkninger til forslaget er udløbet, vil Helsingør Kommune behandle og eventuelt indarbejde disse i planen. Bemærkninger til miljørapporten, vil ligeså blive behandlet og eventuelt blive indarbejdet i planen.

Klageperioden

Hovedreglen er, at der er fire ugers klagefrist på afgørelser. Klager skal indtastes i og sendes via "Klageportalen". Tjek altid klageadgangen i den enkelte afgørelse. Kredsen af klageberettigede kan også variere alt efter lovgivning. Spørgsmål om afgørelser kan rettes til Center for By, Land og Vand.

Send e-mail til Center for By, Land og Vand
Klagebehandling

Klage skal indtastes i og sendes via "Klageportalen".

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.

Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen. Nævnet skal så afgøre, om kommunen har handlet ret ved sin afgørelse. Klageberettigede kan foruden ejere, ansøgere og brugere være naboer, landsdækkende foreninger med natur- og landskabsbevarende formål samt andre myndigheder.

Det er Klagenævnet, der fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget inden for klagefristen.

Tjek, hvem der er klageberettiget, og hvornår fristen for klage udløber i de enkelte afgørelser.

Fri af klageperioden?

Dispensationer, tilladelser og godkendelser må sædvanligvis ikke udnyttes før klageperioden på fire uger er overstået - og der ikke er kommet klager.

Se imidlertid detaljerne i de specifikke afgørelser, om hvordan du skal forholde dig ved klage.

Hvis der bliver klaget, vil du blive underrettet.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk