Vandråd - 2019 og 2020

Vandrådet for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nu nedsat

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. D. 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund. Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling af pladserne efter gældende retningslinjer blev derfor benyttet.

Se retningslinjerne i BEK nr. 1060 af 22/10/2019, bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

Fredensborg Vandløbslav Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Dansk Skovforening Esrum Ålaug Danske Vandløb Danmarks Sportsfiskerforbund Nordsjællands Landboforening Gribskov Vandløbslaug Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Vand- og Spildevandsforening Landbrug & Fødevarer Dansk Ornitologisk Forening Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om plads i vandrådet har fået direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m. ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk