Planer

Se Helsingør Kommunes planer for bl.a. cyklister, demens og klimaet.

Cykelplaner

Helsingør skal være en sund og trafiksikker kommune; en kommune, hvor der er gode muligheder for at bevæge sig i det offentlige rum og for at kunne dyrke motion som en del af den daglige transport - både for voksne på vej til arbejde og for børn på vej i skole. Derfor har Helsingør Kommune udarbejdet flere cykelplaner.

Cykelparkeringsplan 2012

Cykelparkeringsplan 2012

Cykelstiinspektion 2012

Cyklistinspektion 2012

Skilte- og ruteplan 2012

Skilte-og ruteplan 2012

Demenshandlingsplan

Digitaliseringsplan for børn og unge 0-18 år

Mobilitetsplanlægning

Det er Byrådets ønske, at mobilitetsplanen vil fungere som inspiration, baggrundsviden og fælles reference for alle, der kan se perspektiverne i at arbejde med mobilitet som en af løftestængerne til at skabe Nordsjællands mest attraktive kommune for familier og virksomheder.

Mobilitetsplan 2015-2020

Bilag 1

Bilag 2

 

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder indeholder en handleplan for kommunens fremadrettede arbejde med tilgængelighed. Handleplanen forløber over perioden 2016-2019, hvor der årligt er afsat 250.000 kr. til arbejdet med tilgængelighed.

Læs Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder (pdf-fil)

Dialoggruppe for tilgængelighed

Tilgængelighedsplanen er udarbejdet af Center for By, Land og Vand i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Seniorrådet og Dansk Fodgænger Forbund. Helsingør Kommune og følgegruppen samarbejder i en dialoggruppe, der mødes 1-2 gang årligt for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder. Har du input eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Beredskabsplaner på børneområdet

Beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplan fra Center for Dagtilbud og Skoler

Beredskabsplan fra Center for Børn, Unge og Familier

Bemærk beredskabsplanerne er til medarbejdere i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er forpligtiget til at offentliggøre planerne.

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen beskæftiger sig primært med de udfordringer, der er forbundet med øgede vandmængder, dvs. oversvømmelser som følge af ekstremregn og stigninger i havvandstanden. Helsingør Kommune arbejder sideløbende med en række andre klimaindsatser, der bl.a. drejer sig om reduktion af CO₂. Disse indsatser kan du læse mere om i Helsingør Kommunes Klimaplan (2009).

Hent Klimatilpasningsplanen, vedtaget af Byrådet 26. maj 2014

I Klar til klimakamp (Helsingør Kommune, 2017) kan du finde inspiration til, hvordan du som grundejer ruster dig til et klima med mere vind, voldsommere regnskyl og stigende vandstand i havene. Bliv klogere på blandt andet lokal afledning af regnvand (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR). Det kan gavne både kloaksystemet og miljøet på din grund.