Planer

Se Helsingør Kommunes planer for bl.a. cyklister, demens og klimaet.

Beredskabsplaner på børneområdet

Beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplan fra Center for Dagtilbud og Skoler

Beredskabsplan fra Center for Børn, Unge og Familier

Bemærk beredskabsplanerne er til medarbejdere i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er forpligtiget til at offentliggøre planerne.

Biodiversitetsplan

Helsingør Kommune vil gøre en ekstra indsats for naturen for at få højere biodiversitet. Der er en stærk tilbagegang af arter, og nogle af de arter, der tidligere var almindelige, er nu sjældne både i Danmark og på verdensplan. Måske har du selv bemærket, at der er færre insekter på forruden efter en køretur end tidligere? Vores biodiversitetsplan skal blandt andet være med til at sikre sjældne arters overlevelse, så de kommende generationer også kan få glæde af en mangfoldig natur.

Planen bruges som et arbejdsredskab for medarbejdere i Center for By, Land og Vand, men alle borgere, foreninger og drifts- og forsyningsselskaber kan finde inspiration til hvordan man kan styrke biodiversiteten i naturområder, haver, vejrabatter, andre grønne arealer mv.

Du kan læse om den generelle nedgang i biodiversitet, nogle af årsagerne til nedgangen, hvorfor og hvordan vi bruger naturpleje, lovgivning på naturområdet, nogle af de værdifulde kommunale og private arealer i Helsingør Kommune, vores indsatser og hvad du selv kan gøre. 

Læs Helsingør Kommunes Biodiversitetsplan

Cykelplaner

Helsingør skal være en sund og trafiksikker kommune; en kommune, hvor der er gode muligheder for at bevæge sig i det offentlige rum og for at kunne dyrke motion som en del af den daglige transport - både for voksne på vej til arbejde og for børn på vej i skole. Derfor har Helsingør Kommune udarbejdet flere cykelplaner.

Cyklistplan 2020-2030

Cykelparkeringsplan 2012

Cykelparkeringsplan 2012

Cykelstiinspektion 2012

Cyklistinspektion 2012

Skilte- og ruteplan 2012

Skilte-og ruteplan 2012

Demenshandlingsplan

Digitaliseringsplan for børn og unge 0-18 år

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen beskæftiger sig primært med de udfordringer, der er forbundet med øgede vandmængder, dvs. oversvømmelser som følge af ekstremregn og stigninger i havvandstanden. Helsingør Kommune arbejder sideløbende med en række andre klimaindsatser, der bl.a. drejer sig om reduktion af CO₂. Disse indsatser kan du læse mere om i Helsingør Kommunes Klimaplan.

Hent Klimatilpasningsplanen, vedtaget af Byrådet 26. maj 2014

I Klar til klimakamp (Helsingør Kommune, 2017) kan du finde inspiration til, hvordan du som grundejer ruster dig til et klima med mere vind, voldsommere regnskyl og stigende vandstand i havene. Bliv klogere på blandt andet lokal afledning af regnvand (LAR) og lokal udnyttelse af regnvand (LUR). Det kan gavne både kloaksystemet og miljøet på din grund. 

Mobilitetsplanlægning

Det er Byrådets ønske, at mobilitetsplanen vil fungere som inspiration, baggrundsviden og fælles reference for alle, der kan se perspektiverne i at arbejde med mobilitet som en af løftestængerne til at skabe Nordsjællands mest attraktive kommune for familier og virksomheder.

Mobilitetsplan 2015-2020

Bilag 1

Bilag 2

 

Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Helsingør Kommune har ført en aktiv klimapolitik igennem mere end 10 år. Med den nye Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020-2030 (dec. 2019) styrker Helsingør Kommune sin indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi vil samtidig sikre, at vi har en varieret natur, træffe bæredygtige valg og forberede os på fremtidens klimaforandringer. Det overordnede mål for klimaindsatsen er at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr borger pr år i 2030 og blive CO2-neutral i 2045.

Læs Plan for Klima og Bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030

Få et hurtigt overblik over Plan for Klima og Bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030

Forlængende af reduktionsstien frem mod 2045

Med byrådets vedtagelse af Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 har Helsingør Kommune forpligtiget sig til at skulle være CO2-neutrale i 2045. Ea Energianalyse har bistået med beregninger, der kan dokumentere, hvordan en forlængelse af klimaplanens reduktionssti realistisk kan se ud frem til 2045. Der er sket en markant ændring i den nationale politiske virkelighed med regeringens målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Dette bliver udmøntet i mere fordelagtige rammebetingelser for Helsingør Kommunes eget arbejde med at reducere CO2. Den største omstillingsopgave for Helsingør Kommune er transportsektoren, og det er også her en væsentlig restmængde af CO2-udledninger ligger. Det skyldes, at kommunen er begrænset af, at omstillingen af transportsektoren i høj grad er nationalt funderet, og derfor i stort omfang følger den nationale politik. Helsingør Kommune kan samlet set godt nå i målet om at være CO2-neutral i 2045, men det kan være nødvendigt at anvende carbon-offsetting, for at imødekomme en mindre restudledning i 2045.

Læs notat om forlængelse af reduktionsstien frem mod 2045

 

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder indeholder en handleplan for kommunens fremadrettede arbejde med tilgængelighed. Handleplanen forløber over perioden 2016-2019, hvor der årligt er afsat 250.000 kr. til arbejdet med tilgængelighed.

Læs Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder (pdf-fil)

Dialoggruppe for tilgængelighed

Tilgængelighedsplanen er udarbejdet af Center for By, Land og Vand i samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Seniorrådet og Dansk Fodgænger Forbund. Helsingør Kommune og følgegruppen samarbejder i en dialoggruppe, der mødes 1-2 gang årligt for at drøfte tilgængelighedstiltag og løsningsmuligheder. Har du input eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune, Center for By, Land og Vand.

Vandforsyningsplan

Byrådet har vedtaget en vandforsyningsplan for Helsingør Kommune, som gælder fra 2019 og frem til 2030. Formålet med planen er at opstille de planmæssige rammer for en robust og stabil forsyning af godt og tilstrækkelig drikke- og brugsvand til alle borgere, virksomheder og institutioner i Helsingør Kommune. Der er lagt vægt på 3 centrale temaer:

  1. Produktion og levering af drikkevand.
  2. Bæredygtig vandindvinding.
  3. Drikkevandets- og grundvandets kvalitet. 

Læs Vandforsyningsplanen

 

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kepo@helsingor.dk