Stemmeret

Der er forskel på stemmeret for danske og udenlandske statsborgere.

Danske statsborgere kan stemme og stille op ved Folketingsvalg og stemme ved folkeafstemninger. Udlændinge kan ikke stemme, hvis de ikke har dansk statsborgerskab.

Ved de kommunale og regionale valg kan udlændinge med fast bopæl i Danmark både stemme og stille op til valg. Udenlandske statsborgere, der ikke kommer fra Norden eller EU, skal dog have boet tre år i Danmark, Færøerne eller Grønland (riget) for at få valgret og kunne stille op til kommunale og regionale valg. Statsborgere fra Norden og andre EU-lande må stemme, så snart de flytter til landet.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udvisningsdømte udlændinge
 • Administrativt udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Ved Europa-Parlamentsvalg kan udlændinge fra andre EU-lande stemme og stille op til valg i Danmark.

Er du i tvivl om, om du er stemmeberettiget, kan du kontakte Borgerservice

Valgret og valgbarhed

At have valgret i Danmark betyder, at du kan stemme til et valg - dvs. at du har stemmeret.

At være valgbar betyder, at du kan stille op til et valg og blive valgt til fx Folketinget, Europa-Parlamentet, et regionsråd eller en kommunalbestyrelse.

Hvis du har valgret til et valg, er du automatisk også valgbar til det pågældende valg.

Du kan miste din valgbarhed

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar, kan du miste din valgbarhed, hvis du bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af henholdsvis Folketinget, Europa-Parlamentet eller kommunale og regionale råd.

Du kan dog altid stille op til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd uanset, om der er indsigelser om manglende valgbarhed mod dig.

Det er Folketinget, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet har mistet deres valgbarhed.

Det er et uafhængigt nævn, Valgbarhedsnævnet, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen og regionsrådet har mistet deres valgbarhed.

Folketingsvalg og folkeafstemninger

Det er kun danske statsborgere, der kan stemme og stille op til folketingsvalg. Ligeledes er det kun danske statsborgere, der kan stemme ved folkeafstemninger. Udlændinge, dvs. personer uden dansk statsborgerskab, kan derfor ikke stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger eller stille op til Folketinget.

Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret og være valgbar til Folketinget og have valgret til folkeafstemninger:

 • man skal være fyldt 18 år,
 • man skal have dansk statsborgerskab,
 • man skal have fast bopæl i Danmark og
 • man må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Kommunale og regionale valg

Enhver borger med fast bopæl i Danmark kan både stemme og stille op til kommunale og regionale valg.

Udlændinge, der ikke er statsborgere i et af de øvrige medlemslande i EU, Norge eller Island, skal dog have haft fast bopæl i riget (dvs. i Danmark, Grønland eller på Færøerne) i de sidste 3 år forud for valgdagen for at kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg.

Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret og være valgbar til kommunale og regionale valg:

 • være fyldt 18 år og
 • have fast bopæl i kommunen/regionen.

Derudover skal man enten:

 • være dansk statsborger, eller
 • være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, eller
 • være statsborger i Island eller Norge, eller
 • have haft fast bopæl i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 3 år (uden afbrydelse) forud for valgdagen.
Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:
 • udlændinge, der er på tålt ophold,
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
 • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Europa-Parlamentsvalg

Ved Europa-Parlamentsvalg kan statsborgere fra de øvrige medlemslande i EU, der har fast bopæl i Danmark både stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Statsborgere fra lande, der ikke er medlem af EU, kan ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget.

Man skal tilhøre en af nedenstående persongrupper for at have valgret og være valgbar til Europa-Parlamentsvalget i Danmark:

 • man skal have valgret til Folketinget
 • man skal være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i et af de øvrige medlemslande i EU
 • man skal være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU, være fyldt 18 år, have fast bopæl i Danmark, eller
 • man skal være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til Europa-Parlamentsvalg.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).


Lovgivning

Reglerne vedrørende folketingsval findes i lov om valg til Folketinget.

Reglerne vedrørende valg til kommunalbestyrelser og regionsråd findes i lov om kommunale og regionale valg.

Reglerne om valg til Europa-Parlamentet findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Center for Erhverv, Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: epo@helsingor.dk