Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform (se nederst i højre spalte), der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt.

Justeret Praktikplads-AUB og forhøjet refusion for skoleophold

Praktikplads-AUB skal sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser. Ordningen betyder konkret, at alle virksomheder, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat*, erhvervsuddannet medarbejder, i april måned hvert år modtager en årsopgørelse med et konkret mål for, hvor mange elever, den skal have ansat i indeværende kalenderår. Virksomheder, der ikke lever op til elevmålet, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB**. Virksomheder, der lever op til eller overgår elevmålet, kan derimod få udbetalt et elevtilskud pr. lærling. Måltallet for elever afhænger blandt andet af antallet og sammensætningen af virksomhedens erhvervsuddannede medarbejdere og varierer derfor fra virksomhed til virksomhed.

Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 7 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny-mesterlæreaftaler for skoleophold i 2021.

Virksomheden kan også få bonus på op til 5.000 kr. pr. helårselev, hvis eleven ansættes fra en fordelsuddannelse***, hvor der er stort behov for arbejdskraft. Listen med fordelsuddannelser findes på virk.dk.

* Flere deltidsansatte kan udgøre en fuldtidsansat.
** På baggrund af trepartsaftalerne fra maj og november 2020 sikres det, at virksomheder ikke oplever den fulde ekstraopkrævning i 2021, der følger af modellen - samt at den økonomiske balance i ordningen opretholdes ved årligt at afstemme de samlede udgifter til elevtilskud med de samlede indtægter fra merbidrag.
*** Fordelsuddannelsesordningen afskaffes pr. 1. januar 2022.

Luk alle
Åben alle

Allerede om få år kommer der massiv mangel på faglært arbejdskraft. Ved at ansætte en elev investerer virksomheden i såvel den unges som sin egen fremtid.

Simone på 17 år har afsluttet 10. klasse, men er ikke kommet i gang med en uddannelse. Hun har lyst til at tage en erhvervsuddannelse som tandklinikassistent, men er usikker på, hvad uddannelsen går ud på, og om hun har evnerne. Hun finder derfor en tandlæge, hvor hun kan komme i forpraktik for at prøve kræfter med faget. Forpraktikken viser, at Simone har flair for arbejdet, og tandlægen indgår derfor en uddannelsesaftale med hende, så hun kan starte på grundforløbet på EUC.

Sådan gør du

Kontakt den lokale erhvervsskole for at blive godkendt som praktiksted. Herefter kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en elev. Kontakt jobcentret, hvis virksomheden ikke selv har kontakt til en potentiel elev eller vil hjælpe unge på vej med at afklare uddannelsesvalg i en forpraktik eller en traineeperiode. Læs mere på uvm.dk, hvor uddannelsesaftalerne også kan hentes.

De forskellige uddannelsesaftaler

Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. EUX-linjen kombinerer erhvervsuddannelsen med den gymnasiale uddannelse, så eleverne både modtager svendebrev og studenterbevis, når uddannelsen afsluttes.

Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb.

Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden.

Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen.

Printvenlig version

Elever under 25 år

 

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jbt@helsingor.dk