Centre og stabsfunktioner i Helsingør Kommune

Se oversigt over centre og stabsfunktioner og læs mere om de enkelte centres og stabsfunktioners ansvarsområder, og hvem der leder dem.

Center for By, Land og Vand (BLV)

Centerchef
Nikolaj Hvingtoft Hansen

Centrets hovedopgaver:

 • Myndighedsopgaver, sagsbehandling og projekter vedr. miljø, natur, byggeri, arealanvendelse og vej.
 • Byggesagsbehandling.
 • Projekt, anlæg og drift i relation til byrum og andre offentlige arealer.
 • Trafiksikkerhed og trafikplanlægning.
 • Myndighedsopgaver og sektorplanlægning på forsyningsområdet.
 • Drift af kommunale havne, herunder Helsingør Nordhavn og Helsingør Havn/Kulturhavnen.
 • Klimasekretariat.
 • Lokalplaner, Kommuneplan og Planstrategi.
 • Byudviklingsprojekter.
 • GIS og befolkningsprognose.
 • Tilsyn med de almene boliger.
 • Den boligsociale indsats.
 • Medborgerskabspolitikken og koordinering af den overordnede indsats på området.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI)

Centerchef
Vakant

Centrets hovedopgaver:

 • Skoler.
 • Daginstitutioner.
 • Specialpædagogiske tilbud.
 • Sprogstøttekorpset.
 • Klubber.
 • Ungdomsskolen.
 • Pladsanvisningen.
 • Folkeoplysningsområdet, herunder fritids- og foreningsaktiviteter for børn, unge og voksne.
 • Svømmehaller og idrætsanlæg.

Center for Sundhed og Omsorg (SO)

Centerchef
Vakant

Centrets hovedopgaver:

 • Hjemmepleje.
 • Visitation.
 • Plejehjem.
 • Ældreboliger.
 • Tidsbegrænset og aflastningsophold til borgere.
 • Hjælp ved alvorlig eller uhelbredelig sygdom.
 • Pårørendenetværk.
 • Genoptræning og fysioterapi.
 • Kurser: Rygestop, kroniske sygdomme (Lær-at-tackle-kurser), Rehabiliteringsforløb længerevarende sygdom (Diabetes-2, KOL, Kræft og Hjerte-kar-sygdomme), Livsstilkurser (Livsstil for familier, Rigtige mænd, Jump4fun (for børn)), Skovfitness.
 • Hjælpemiddeldepot.
 • Sekretariat for Seniorrådet.
 • Uddannelsesansvarlig for social- og sundhedselever og -assistentelever.
 • § 79 og frivillighed. 

Center for Særlig Social Indsats (SSI)

Centerchef
Pernille Madsen

Centrets hovedopgaver:

Myndighedsopgaver og sagsbehandling vedr. servicelovens voksenparagraffer og boliganvisning.

Tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer som fx misbrug eller hjemløshed:

 • Forebyggelse og rådgivningstilbud.
 • SKP - opsøgende medarbejdere.
 • Rusmiddelbehandling.
 • Væresteder.
 • Aktivitets- og samværstilbud.
 • Beskyttet beskæftigelse.
 • Socialpædagogisk vejledning og støtte.
 • Døgndækkede botilbud.
 • Boformer til hjemløse.
 • Skæve boliger.

Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)

Foto af Kristjan G. Jensen

Centerchef
Kristjan Gundsø Jensen

Centrets hovedopgaver:

 • Budget og regnskab.
 • Regeringsaftalen, samarbejde med KL mv.
 • Finansiering/likviditetsstyring.
 • Revision.
 • Budgetanalyser i samarbejde med centrene.
 • Ansvar for styrings- og ledelsesinformation både til politisk og administrativt brug.
 • Udvikling af ejendommene, herunder køb og salg.
 • Administration og drift af bygninger.
 • Kantiner, post og service i administrationen.
 • Udbud og Indkøb.
 • Helsam - virksomhedskontrol.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi (JBT)

Foto af Henrik Dons Christensen

Centerchef
Henrik Dons Christensen

Centrets hovedopgaver:

 • Aktiv Beskæftigelsesindsats.
 • Beskæftigelsesopgaver for borgere og virksomheder.
 • Dagpenge ved sygdom.
 • Beskæftigelsesindsats i forhold til integrationsloven.
 • Dagpenge og kontanthjælp.
 • Borgerservice.
 • Borgeropgaver for andre centre.
 • Digital selvbetjening samt digital kommunikation til borgerne.
 • IT-arbejdspladser, IT-sikkerhed og IT/tele-systemer.
 • Elektronisk arkivering i kommunen.
 • Helsingør Stadsarkiv.

Center for Børn, Unge og Familier (BUF)

Centerchef 
Vakant

Centrets hovedopgaver:

 • Sundhedstjenesten.
 • Den kommunale Tandpleje.
 • SSP.
 • Børne- og Ungerådgivningen.
 • Familierådgivningen.
 • Familieværftet.

Stabsfunktioner

Rasmus Bjerregaard

Opgaver for stabe med reference til kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard:

 • Organisationsudvikling.
 • HR (Human Ressource), fokus på medarbejdere og rekruttering.
 • Jura.
 • Løn- og personaleadministration.
 • Sekretariatet for byråd, borgmester og direktion.
 • Dagsordener til politiske udvalg.
 • Medarbejderinddragelse, inklusiv arbejdsmiljø og sikkerhedsorganisation.
 • Kommunikation og presse.
Kim Jørgensen

 

Opgaver for stab med reference til direktør Kim Jørgensen:

 • Kulturpolitik, kulturarv og regionalt kultursamarbejde.
 • Kulturinstitutioner, biblioteker og kulturhuse.
 • Turistmæssige forhold, herunder udvikling af turisme og samarbejde med Wonderful Copenhagen.
 • Erhverv.

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk