Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Læs sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

 • Ledsagerordning til børn og unge: 2 måneder.
 • Merudgiftsydelser for handicappede børn og unge i hjemmet: 2 måneder.
 • Tabt arbejdsfortjeneste: 2 måneder.
 • Ydelser efter serviceloven § 52 maksimum: 4 måneder.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 • Beskæftigelsesrettede tilbud – fx virksomhedspraktik, kurser og uddannelse: 7 dage
 • Løntilskud til førtidspensioner: 14 dage
 • Fleksjob: 4 uger*
 • Ressourceforløb: 4 uger*
 • Revalidering: 4 uger*

*) Helsingør Kommune har pligt til at foretage en helhedsvurdering i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb, revalidering og fleksjob. Derfor har du som borger ikke krav på, at Helsingør Kommune alene tager stilling til, om du er berettiget til ressourceforløb, revalidering eller fleksjob.

Hvis du alligevel ønsker at ansøge, kan Helsingør Kommune træffe en afgørelse om, hvorvidt din sag er klar til, at den kan behandles med henblik på ressourceforløb, revalidering eller som en sag om fleksjob. Du kan forvente, at Helsingør Kommune træffer afgørelse om dette inden for fire uger.

Lov om aktiv socialpolitik

 • Forsørgelsesydelser som engangshjælp, kontanthjælp, engangshjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse: 7 dage
 • Enkeltudgifter – herunder hjælp til medicin, tandbehandling, briller, flytning og samvær med børn: 14 dage

Lov om sygedagpenge

 • Sygedagpenge: 14 dage
 • Aftale om kronisk sygdom - § 56-aftale: 4 uger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv

 • Personlig assistance: 4 uger
 • Hjælpemidler – uddannelsesmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning: 4 uger

Lov om integration

 • Henvisning til danskuddannelse: 1 måned
 • Integrationskontrakt: 1 måned
 • Beskæftigelsesrettede tilbud – fx virksomhedspraktik, kurser og uddannelse: 7 dage
 • Enkeltudgifter – herunder hjælp til medicin, tandbehandling, briller, flytning
  og samvær med børn: 14 dage

Lov om repatriering

 • Hjælp til repatriering: 4 uger
 • Reintegrationsbistand: 4 uger

Lov om social pension

 • Personlige tillæg: 14 dage
 • Seniorpension: 3 måneder

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

 • Personlige tillæg: 14 dage
 • Førtidspension på det foreliggende grundlag: 3 måneder

Lov om individuel boligstøtte

 • Beboerindskudslån: 14 dage

Lov om lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister

 • Lån til betaling af ejendomsskat: 14 dage

Lov om seniorjob

 • Seniorjob: 2 måneder

Sundhedsloven

 • Sygesikring: 14 dage

Når en borger henvender sig om hjælp, anden bolig og lignende, skal der foretages en visitationssamtale. Aftale om tidspunkt for samtale skal ske indenfor 10 hverdage efter henvendelse.

Ved akut behov for hjælp og støtte sker visiteringen samme dag.

De fastsatte svarfrister for afgørelse efter henvendelse er:

 • Akutteam: Straks
 • Sygepleje: Samme dag, om nødvendigt
 • Personlig hjælpe og pleje: 2 uger
 • Madservice: 2 uger
 • Træning serviceloven: 2 uger
 • Midlertidige døgnrehabiliterings ophold: 4 uger
 • Hjælpemidler – KommunikationsCenteret: 4 uger
 • Kropsbårne hjælpemidler: Op til 6 uger
 • Dagcenter: 6 uger
 • Plejehjem: 8 uger
 • Hjælpemidler: 16 uger
 • Mindre boligændringer – fx ramper, greb og fjernelse af dørtrin: Op til 16 uger
 • Praktisk hjælp: 16 uger
 • Ældrebolig: 20 uger
 • Borgerstyret Personlig assistance (BPA): 5 måneder
 • Større boligændringer – fx ombygning af bolig: Op til 6 måneder afhængig af, hvor mange eksterne fagprofessioner, der skal inddrages, i forhold til at få kortlagt opgaven, og indhente specifikationer, priser og tilbud.
 • Støtte til køb af bil: 9 måneder.
 • Serviceloven § 85 - Socialpædagogisk støtte: 4 måneder.
 • Serviceloven § 96 - BPA: 5 måneder.
 • Serviceloven § 97 - Ledsageordning: 3 måneder.
 • Serviceloven § 98 - Kontaktpersonordning til døvblinde: 3 måneder.
 • Serviceloven § 100 - Merudgifter: 3 måneder.
 • Serviceloven § 103 - Beskyttet beskæftigelse: 3 måneder.
 • Serviceloven § 104 - Aktivitets og samværstilbud: 3 måneder.
 • Serviceloven § 107 - Midlertidigt botilbud: 5 måneder.
 • Serviceloven § 108 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.
 • Lov om specialundervisning for voksne – Specialundervisning: 3 måneder.
 • Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU: 3 måneder.
 • Almenboligloven § 105 samt SEL §§ 83 + 85 - Længerevarende botilbud: 5 måneder.

Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor Center for Særlig Social Indsats modtager borgerens ansøgning. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, vil rådgiveren skriftligt give borgeren besked om, hvornår borgeren kan forvente at modtage en afgørelse. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilke oplysninger, der er nødvendige at indhente, og hvornår sagen er tilstrækkelig oplyst til, at rådgiveren kan træffe en afgørelse.

Når Myndigheden har bevilget en ydelse til borgeren i et af Helsingørs egne tilbud, vil tilbuddet kontakte borgeren indenfor 10 arbejdsdage.

Helsingør Kommune

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28