Skal du hænge plakater op?

Læs de gældende regler for at hænge plakater op.

Generelle bestemmelser

 • Ophængning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.
 • Center for By, Land og Vand informerer Nordsjællands Politi om tilladelsen.
 • Plakater der ønskes ophængt på vejbelysningsmaster, elmaster eller lignende, som ikke tilhører Forsyning Helsingør/Helsingør Kommune, kræver særskilt tilladelse fra ejeren.
 • Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.
 • Denne tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.
 • Plakater må tidligst ophænges 2 uger før arrangementet.
 • Plakater skal være fjernet senest 5 dage efter arrangementet.
 • Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle E55. (Der må ikke ophænges plakater på vejareal udenfor området med byzonetavle E55)
 • Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. Plakaterne må ikke anbringes over kørebane- og cykelstiareal.
 • Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
 • Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.
 • Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer mv. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer mv. alene til brug for ophængning af plakater.
 • Plakater må ikke ophænges på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.
 • Plakater kan dog ophænges på buslæskure der tidligere konkret er godkendt af vejmyndigheden til opsætning af reklame. (Reklamefinansierede buslæskure).
 • Plakater må ikke ophænges på broer, bygværker og portaler.
 • Plakater må ikke ophænges i midterrabat.
 • Plakater må ikke ophænges på højspændingsmaster.
 • Plakater må ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje inklusiv ramper og rastepladser mv.
 • Plakater må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.
 • Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal. Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have.
 • Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
 • Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m².
 • Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx vandfast masonit, finer eller lignende.
 • Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.
 • Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning. Konsekvenser – Vejmyndighedens fjernelse af plakater
 • Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 80, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.
 • Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.
 • Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.
 • Lov om offentlige Veje § 80 (Vejbestyrelsen).
 • Lov om private fællesveje § 66 (Vejbestyrelsen).
 • Færdselslovens § 99 (Politiet).
 • Naturbeskyttelsesloven § 21.

Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til Vejbestyrelsen, der vil lade skaden udbedre for ophængers regning.

Kontakt Vejbestyrelsen: blv@helsingor.dk eller tlf. 49 28 28 28.

Nedtagne plakater opbevares af Helsingør Kommune på:
Materielgården Sindshvile, Kongevejen 425C 3490 Kvistgård.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.