Skilte i byrummet

Erhvervsdrivende, som vil opsætte ny skiltning, kan kontakte os, hvis I ønsker vejledning.

I skal søge byggetilladelse, hvis skiltet i sig selv er en konstruktion eller opsættes på en selvstændig konstruktion og fx ikke hæftes direkte på bygningens facade. De fleste skilte, der opsættes på et tag, opsættes på en konstruktion.

Skiltet skal overholde plangrundlaget som gælder for ejendommen (lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration). Det er dog ikke sikkert, at der er bestemmelser i det konkrete plangrundlag, der siger noget om skiltning. Lokalplaner og byplanvedtægter kan I finde på Lokalplanportalen

Når I søger om byggetilladelse, har I pligt til at gøre opmærksom på forhold, hvor jeres byggeri ikke opfylder lovgivningen. Det kan for eksempel være hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, der regulerer skiltning. Hvis jeres skilt afviger fra lokalplanen vil det kræve en dispensation til etablering af skiltet, som I har ret til at søge på baggrund af en uddybende begrundelse.

Søg byggetilladelse på Byg og Miljø

Alle ansøgninger om skilte skal altid vedlægges tegning med skiltets design, evt. skiltets konstruktions beskrivelse og situationsplan. Desuden skal der være målsatte og målfaste tegninger af skiltets størrelse. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, skal du også medsende en fuldmagt fra ejer.

Selvom jeres skilt kan opsættes uden byggetilladelse, kan det kræve dispensation fra en lokalplan, være omfattet af servitut, eller bygningen skiltet sættes på kan være fredet eller udpeget som bevaringsværdigt. Det betyder, at der kan være andre lovgivninger (planlov, bygningsfredningslov mv.), der regulerer mulighederne for skiltning på jeres ejendom. Som ejer er det jeres ansvar at sikre, at skiltet er lovligt opsat.

Alle ansøgninger, forespørgsler og klager vedrørende skilte behandles individuelt og vil blive vurderet ud fra ejendommen og områdets karakter. Vi kan meddele jer tilladelse eller afslag, eller I kan blive bedt om at tilrette skiltet for at få lov til at sætte det op eller at beholde et allerede opsat skilt.

Specielt for bevaringsværdige bygninger

Opsætning af skilte på bevaringsværdige bygninger vil altid blive betragtet som en ændring af bygningens ydre. Derfor vil det altid kræve at du ansøger hos kommunen, medmindre der er klare regler i lokalplan for skiltning på de bevaringsværdige bygninger. Du kan se i den gældende lokalplan, om dit hus er bevaringsværdigt.

Helsingør Kommunes skiltepolitik

Helsingør Kommune kan nedlægge forbud imod et skilt, I har opsat og i områder uden lokalplan vil vi vurdere skiltet ud fra gældende skiltepolitik i Helsingør Kommune.

Vi anbefaler at I følger Helsingør Kommunes skiltepolitik ”Skiltning i Helsingør Kommune, Arkitekturpolitiske retningslinjer 2019” – læs dem inden I designer jeres skilt/reklame:

Læs retningslinjerne for skiltning

Regulering af ulemper fra skilte

Skilte med lys kan give gener for omgivelserne. Selvom jeres lysskilt hverken kræver byggetilladelse, dispensation efter planloven eller i øvrigt krænker en servitutbestemmelse om skiltning, kan I stadig blive mødt med krav til skiltningen enten med forbud eller påbud, jf. byggelovens § 6D, stk. 2.

  • 6 D.Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt.

Byggelovens § 6 D, stk. 2 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele påbud eller forbud, hvor skiltning, lysinstallationer og lignende er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

Kommunen kan bringe § 6D stk. 2 i anvendelse uanset hvor skiltet/lysinstallationen er opsat, og uanset om skiltet/lysinstallationen kræver byggetilladelse eller ej.

Påbud kan udstedes hvis kommunen vurderer, at skiltet er til ulempe eller virker skæmmende i forhold til omgivelserne. Forbud anvendes, hvor skiltet/lysinstallationen endnu ikke er opsat. Det skal dog være en konkret tiltænkt opsætning, der er tale om, og bestemmelsen kan således ikke anvendes til at nægte opsætning af skilte eller lysinstallationer generelt. Hvis opsætning af skiltet/lysinstallationen kræver byggetilladelse kan § 6 D, stk. 1 anvendes til at nægte tilladelse hertil.

Det vil altså sige, at Helsingør Kommune kan påbyde dig at fjerne en allerede installeret lysinstallation eller et skilt, hvis kommunen mener, at det er til ulempe eller virker skæmmende.

Særligt i forhold til lysreklamer bør I være opmærksomme på lyspåvirkningen af omgivelserne, og at det kan blive nødvendigt at regulere lysskiltet til mindst mulig gene for omgivelserne i forhold til fx:

  • Tændingstid
  • Lysstyrke
  • Spredningsgrad – hvordan lyses området omkring skilte op i forhold til placeringsområdet
  • Levende vs. statiske billeder
  • Billedskift (antal og tidspunkt)
  • Andel af hvidt lys
  • Hvor meget lys (lux) fra skilte rammer naboejendomme?

Regler for løse skilte

Reglerne for løse skilte i udstillings-/udeserveringsarealer er beskrevet i Helsingør Kommunes gademanual.

Læs den gældende gademanual

Er I den mindste smule i tvivl om, hvordan bestemmelserne om skiltning herunder plangrundlaget skal forstås, så kontakt Helsingør Kommune. Vi tager meget gerne en dialog med jer.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.