Bevarende ombygning - vejledning

Find inspiration til løsninger som overholder bevaringsbestemmelserne for Helsingør bykerne Lokalplan 1.150.

Retningslinjer for administration

Taghældning skal være 35-50 grader med rygning så vidt mulig i midten, på mindre udhuse kan hældningen være lavere og udføres med ensidigt fald. Taghældning skal være 35-50 grader med rygning så vidt mulig i midten, på mindre udhuse kan hældningen være lavere og udføres med ensidigt fald. Bygninger med mansardtag, der typisk har en taghældning på 70-75 grader, kan bibeholde denne.

Begrundelse

Erfaringerne viser, at tage med lavere hældning ikke kommer så hurtigt af med regnvand og sne og på længere sigt kan blive utætte. Erfaringerne viser, at tage med lavere hældning ikke kommer så hurtigt af med regnvand og sne og på længere sigt kan blive utætte.

Retningslinjer for administration

Til tagbelægning skal der anvendes danske røde vingetegl af størrelse »gammel dansk model«.

Begrundelse

Røde vingetegl er typisk for dansk bygningstradition. Denne tradition er heldigvis også den fremherskende på tagene i Helsingør. At teglen skal være dansk skyldes, at farven på tagsten fra andre lande har en helt anden nuance der i dag bliver hurtigt algebegroet.

Retningslinjer for administration

Bygninger bygget med naturskifertag kan fortsat anvende naturskifer.

Begrundelse

Eternitskifer har begrænset levetid og styrke i forhold til naturskifer.

Retningslinjer for administration

Tagrygningen og grater skal lægges i mørtel. Begrundelse Ved at lægge rygningen i mørtel bliver taget en helhed. Røde vingetegl er typisk for dansk bygningstradition. Denne tradition er også den fremherskende på tagene i Helsingør. Retningslinjer for administration På mindre udhuse kan sort tagpap anvendes.

Begrundelse

Tage af tagpap giver huset et lettere udtryk.

Retningslinjer for administration

Solfangere og solcellepaneler på tagfladerne kan normalt ikke godkendes.

Begrundelse

Solfangere og solcellepaneler har som regel en reflekterende overflade der opdeler tag- fladen i mindre enheder i modsætning til ubrudte tagflader der nemmere fremstår som en harmonisk helhed.

Retningslinjer for administration

Bygninger bygget med naturskifertag kan fortsat anvende naturskifer.

Begrundelse

Eternitskifer har begrænset levetid og styrke i forhold til naturskifer.

Generelt om skorstene

Som grundprincip skal der være en skorsten på en ejendom. De skal placeres i rygningen og afsluttes med en udkragning på 2-3 cm af de øverste 2-3 skifter. Som grundprincip skal der være en skorsten på en ejendom.

Læs om skorstensfejerordningen

Skorstenene, som ikke længere bruges til deres oprindelige formål, kan med fordel anvendes som udluftningsrør fra de forskellige lejemål.

Detaljer om skorstene

Skorstenen er afslutningen på et hus og hører med til det traditionelle billede af, hvordan et hus ser ud. Før der tages beslutning om at nedrive en skorsten, skal det nøje overvejes, hvilke andre muligheder der er for at anvende den, for eksempel som aftræk fra forretningslokale.

Inddækning mellem skorsten og tag skal udføres ved udsparing i skorsten, hvorved teglstenen kan indmures, og der forskælles mellem tegl og skorsten.

Ved indmuringen kan man undgå zink- og blyinddækninger, som får skorstenen til at se klodset ud. Skorstenstag må ikke opsættes. Skorstenstag skæmmer indtrykket af skorstenen.

Retningslinjer for administration

Til tagvinduer skal anvendes 4, 6 eller 9 stens jernvindue. En type som GVO fra firmaet Velux kan også anvendes. Tagvinduer skal placeres harmonisk i tagflade og afstemt efter facaden.

Begrundelse

Antallet af tagvinduer bør være begrænset, for at tagfladen skal fremstå som en sammenhængende flade. Et tagvindue kan imidlertid give mulighed for at komme ud på taget for reparation af skorsten eller tagrygning.

Retningslinjer for administration

Ved udnyttelse af en tagetage skal der sikres lysning og redningsmulighed. Dette skal udføres ved opsætning af kviste, der bliver udført med torammede 4- eller 6-rudede vinduer med kitfals og enkelt glas i yderste ramme.
Siderne (flunkerne) skal beklædes med zink, mellem kvisttag og siderne skal der opsættes profillister. Placering skal være i balance med ejendommens øvrige fagdeling.

Begrundelse

Opsætning af en kvist er den naturlige og traditionelle måde at skaffe lys til en tagetage. Ved udførelsen af en kvist kan der med fordel hentes inspiration ved at studere detaljerne på ældre velproportionerede kviste i Helsingør. Kvisten er med til at give en god rumopfattelse i boligen idet man kan stå og se ud af vinduet lige som man kan ved de andre vinduer i ejendommen.
For at forebygge rådskader, skal konstruktionen ved indretningen af tagetagen, udføres meget omhyggeligt ved at sikre, at der er en ordentlig udluftning af tagkonstruktionen.

Retningslinjer for administration

Det er vigtigt, at disse bygningselementer bliver vedligeholdt og bevaret, da der her er tale om eksempler på håndværksmæssig kunnen og opfindsomhed, der var kendetegnende ved byggeri før i tiden.

Begrundelse

Ved opførelse af en ejendom har det ofte været bygherrens ønske at fremhæve sin ejendom ved at udsmykke den med forskellige dekorationer, som samtidig kunne give udtryk for den personlige status. Denne forskellighed i udsmykning af byens ejendomme er en væsentlig kvalitet som ofte savnes i nybyggeri.

Retningslinjer for administration

Skal placeres og indgå som en naturlig teknisk konstruktion i ejendommen, De kan eksempelvis udføres ved at anvende en skorsten, der ikke længere er i brug. Man kan samle aftrækkene under tag og afslutte over tag med tudsten eller et velformgivet element.

Begrundelse

En uheldigt placeret udluftning eller aftræksrør kan være med til at ødelægge indtrykket af en flot bagfacade, ligesom den med støj og lugt kan være til gene for beboerne i ejendommen.

Retningslinjer for administration

Må ikke opsættes.

Begrundelse

Antenner er meget synlige og misklæder de ældre ejendomme, der er derfor blevet etableret hybridnet i området, som alle ejendomme kan tilslutte sig.

Alle ændringer af en ejendoms ydre fremtræden skal godkendes, og der lægges vægt på, at ejendommene » står på jorden«. Det betyder, at uharmoniske glaspartier ikke kan godkendes.
Der skal udføres sokkel ved forretningsvinduerne, og ejendommene skal friholdes for beklædninger på facaden, så der er harmoni mellem stueetagen og resten af ejendommen.

Bygningsdetaljer og udsmykninger skal istandsættes, især gesimser og indfatninger.

Begrundelse

De enkelte ejendomme i området er oprindeligt opført som en enhed, hvor der var sammenhæng mellem alle etager og med en konstruktion der var let at opfatte. Med tiden er mange ændringer blevet gennemført
uden sammenhæng med de øvrige etager.

Ved ændring af facader skal det sikres, at der bliver harmoni mellem alle etager i ejendommen,
samt at der sker en vurdering af ændringen i forhold til naboejendomme. En helhedsvurdering er nødvendig, idet ændringer af facader tydeligt opfattes af alle, der færdes i området og nemt kan ødelægge
oplevelsen af den særlige atmosfære, der er i Helsingør.

Retningslinjer for administration

Reparation og udskiftning af bindingsværk udføres med samme træsort som tidligere anvendt, og overfladen skal fremtræde med samme udseende som det øvrige bindingsværk. Ved opmuringen skal der være knasfuge mod bindingsværket.

Begrundelse

Da reparation og udskiftning er et krævende arbejde, der gerne skal holde lige så længe som det oprindelige, er det vigtigt at bruge den rigtige træsort og tømmersamling.

Ved at have knasfuge vil murstenen holde fugtigheden væk fra bindingsværk, og fordampning
fra en mursten er bedre end fra bindingsværket.

Retningslinjer for administration

Skal udføres i træ, og den yderste ramme skal udføres med kitfals, hjørnebåndshængsler og enkelt lag plant klart glas i den yderste ramme. De inderste rammer kan udføres som koblede eller forsatsrammer med enkelt glas eller termoglas.

Vinduer og hængsler skal males med fulddækkende maling. Er en udskiftning nødvendig, skal opdelingen og profilerne på vinduet være identisk med det oprindelige vindue, forudsat det er et vindue der historisk hører til ejendommen og er velproportioneret.

Begrundelse

Vinduer i en ældre ejendom er et flot eksempel på en konstruktion der bygger på en tradition og håndværksmæssig erfaring. Den smukke udformning, der ofte findes af karmprofiler, lodposte, rammer og sprosser giver en mild overgang mellem lys og skygge i vinduet, og at lyset reflekteres langt bedre end vinduer uden profiler.

Har man først oplevet dette, forstår man hvilke værdier, de gamle vinduer har og hvorfor de skal fastholdes. Anvendelsen af kitfals betyder at karm, rammer og glas næsten bliver en flade modsat glaslister, der får glasset til at ligge dybere i vinduet og give en skygge, der får facaderne til at se dystre ud.

Hjørnebeslagene holder sammen på rammerne og er desuden en flot udsmykning. Med vinduer, der har enkelt lag glas i den yderste ramme og en inderramme med termorude, får man en god isolering også imod støj.

Retningslinjer for administration

Døre og porte skal udføres som rammer med fyldinger og en opdeling, der varierer alt efter hvilken alder ejendommen har.

Ved udskiftning skal den nye dør eller port være identisk med den oprindelige.

Begrundelse

Gadedøre og porte vidner om eventuelle tidligere ejers status og repræsenterer oftest dygtigt håndværksmæssigt arbejde.

Det er værd at bevare, selv om vi i dag ikke har helt de samme holdninger, når det drejer sig om en gadedør eller port

Retningslinjer for administration

Alle ændringer af facader og maling af facaderne skal godkendes ved, at der afsættes en prøve på facaden. Derved er det muligt at vurderer ændringen i forhold til den enkelte ejendom og i forhold til facaderækken.

Farvesætning

Ved farvesætning af en ejendom er farvestyrken og lyshedsgraden af større betydning end valget af selve kuløren, idet en for kraftig farvestyrke kan ødelægge harmonien i facaderækken mere end en forkert kulør.

Stueetagen kan have en anden kulør end resten af ejendommen.

Yderligere opdeling af kuløren på stueetagen af den enkelte ejendom må ikke finde sted. Gesimsen og andre detaljer kan oftest fremstå i en lys farve.

Begrundelse

Erfaringer gennem de seneste par år har desværre vist, at ikke alle produkter kan bruges til vedligeholdelse af de ældre ejendomme.

Den erfaring, som er gjort her i Helsingør, vil derfor indgå i drøftelserne i forbindelse med ændringer og vedligeholdelse af facaderne.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 79

Kontaktinformation

E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Telefontider

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.