Beskyttet natur og Natura 2000-områder

Truede arter og naturtyper er beskyttet igennem Natura 2000 og naturbeskyttelseslovens § 3.

Naturbeskyttelsesloven § 3

Alle søer, moser, enge, strandenge, overdrev og heder er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Udpegede vandløb er også omfattet af beskyttelsen. 

Naturtyperne skal have følgende størrelser for at være omfattet af beskyttelsen:

 • Søer på over 100 m2
 • Moser, enge, strandenge, overdrev og heder, når de enten alene, tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2.
 • Udpegede vandløb.

Beskyttelsen skal være med til at sikre, at naturtyperne opretholdes. § 3 er en forbudsbestemmelse imod tilstandsændringer. Det betyder, at der ikke må foretages indgreb, eller på anden måde laves ændringer, der kan ændre tilstanden af et § 3-område.

Eksempler på tilstandsændringer:

 • Dræning.
 • Terrænregulering.
 • Opdyrkning.
 • Tilplantning.
 • Byggeri.
 • Master og i nogle tilfælde store rydninger mv.

Helsingør Kommune kan i særlige tilfælde meddele dispensation til et indgreb i et § 3-område, for eksempel hvis det er naturforbedrende naturpleje. 


Du kan sende en ansøgning om dispensation til Center for By, Land og Vand. Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af projektets formål og den praktiske udførelse.
 • Begrundelsen for indgrebet.
 • Kort over området for eksempel et luftfoto.
 • Eventuelt et foto af området og en skitsetegning af indgrebet.

Du kan se, om der er registreret et § 3-område på din ejendom på www.arealinfo.dk eller kommunens webgis. Her kan du også søge feltbesigtigelserne frem og se hvilke planter, der vokser i dit § 3-område.

Registreringerne er vejledende. Du kan derfor godt have et § 3-område på din ejendom, som ikke er registreret på hjemmesiderne. Det er altid de konkrete fysiske forhold, der gælder. Er du i tvivl om, hvorvidt der er § 3-områder på din ejendom eller ej, kan du kontakte Team Natur og Vand i Helsingør Kommune. Det er dit ansvar at få forholdet undersøgt, før der foretages tilstandsændringer.

Naturstyrelsen fører selv tilsyn og plejer statens § 3-områder, men Helsingør Kommune er stadig myndighed for eksempel vedrørende dispensationer.

Områderne er udpeget af EU og skal være med til at sikre den biologiske mangfoldighed i hele EU. Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Dertil skal habitatdirektivets bilag IV sikre at levevilkårene for en række plante- og dyrearter ikke forringes. Det betyder, at alle projekter skal vurderes i forhold til Natura 2000-områder og bilag IV arter.

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Naturstyrelsen udarbejder Natura 2000-planen, der indeholder målsætninger og indsatser mod en gunstig bevaringsstatus, og Helsingør Kommune udarbejder de tilhørende handleplaner.

Læs de seneste handleplaner for Natura 2000-områderne i Helsingør Kommune:

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov, Natura 2000 område nr. 130
Gurre Sø, Natura 2000 område nr. 131
Rusland, Natura 2000 område nr. 132
Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, Natura 2000 område nr. 133

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.