Familierådgivningen

Familierådgivningen vejleder og rådgiver familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Familierådgivningen tager udgangspunkt i families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager jer forældre samt jeres netværk. Som forældre, spiller I en afgørende rolle, når vi taler om børn og unges sundhed, trivsel og udvikling.

Familierådgivningen undersøger, i nogle tilfælde, børn og unges forhold, når der eksisterer en bekymring, og vi antager, at der er behov for særlig støtte. Undersøgelsen munder ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte støtte i henhold til Serviceloven. Det kan fx være:

 • Pædagogisk støtte i hjemmet.
 • Kontaktperson.
 • Familiebehandling.
 • Aflastning.
 • Anbringelse uden for hjemmet.
 • Eller noget helt andet.
 • For støtte til børn og unge med fysisk og eller psykisk funktionsnedsættelse se under afsnittet ”Børn med handicap”.

Det er socialrådgiverne i Familierådgivningen, der træffer beslutning om, hvorvidt jeres familie er berettiget til ovenstående støtte.

Familierådgivningen arbejder tæt sammen med sundhedsvæsen, daginstitutioner og skoler i forhold til at sikre en tidlig og sammenhængende indsats i jeres familie.

Vores mål er, at den støtte I tilbydes, primært skal være forebyggende. Støtten skal så vidt muligt gives i børn, unge og familiers nærmiljø. En støtte skal ikke vare i længere tid end nødvendigt. Der skal være en struktur og en styring i forhold til støtten, som betyder hyppige opfølgninger på om støtten virker, om målene er nået eller antages at kunne nås. Som udgangspunkt varer en støtte i seks måneder.

På baggrund af en børnefaglig undersøgelse vurderer Familierådgivningen, om dit barn eller hele jeres familie har behov for støtte.

Familierådgivningen iværksætter den børnefaglige undersøgelse, såfremt der ses en bekymring for jeres barns trivsel og udvikling. Undersøgelsen er en helhedsvurdering, der inddrager nedenstående områder, såfremt de er relevante:

 • Udvikling og adfærd.
 • Familieforhold.
 • Skoleforhold.
 • Sundhedsforhold.
 • Fritidsforhold og venskaber.
 • Andre relevante forhold.

I som forældre og barnets netværk er vigtige samarbejdsparter, når Familierådgivningen laver undersøgelsen. Derfor gennemfører vi undersøgelsen i samarbejde med jer forældre, eller den der har forældremyndigheden over barnet.

Undersøgelsen skal afdække både ressourcer og problemer hos jeres barn, familie samt netværket. Familierådgivningen vil som udgangspunkt altid skulle tale med jeres barn.

Det er ligeledes relevant at tale med andre fagfolk, som har kendskab til jeres barn. Det kan eksempelvis være fra skolen, dagtilbuddet, psykolog, egen læge, hospital mv. Nogle gange vil Familierådgivningen holde et netværksmøde eller starte Familiedialog op i samarbejde med jer, netværket samt jeres barn. (Læs mere om Familiedialog nedenfor)

Den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet indenfor fire måneder. Den kan dog i enkelte tilfælde blive forlænget, såfremt der afventes en lægeudtalelse eller tilsvarende, men da vil I, som forældre, blive orienteret.

Vurderer Familierådgivningen, at jeres barn eller I som familie, har behov for støtte, vil Familierådgivningen på baggrund af undersøgelsen yde den form for støtte, der bedst understøtter de problemer, der er afdækket. Støtten vil dog altid gives i forlængelse af de ressourcer som jeres barn, netværket eller I som familie har.

Vurderer Familierådgivningen, på baggrund af undersøgelsen, at jeres barn eller I som familie ikke har særlige behov for støtte, bliver jeres sag lukket.

I er, som familie dog altid berettiget til at modtage et kortere råd og vejledningsforløb i forhold til jeres barn. 

Handleplanen sikrer, at jeres barn får den rigtige støtte

Når vi i Familierådgivningen yder støtte til børn, hvor der ses en bekymring for barnets sundhed, udvikling og trivsel, udarbejder vi en handleplan i samarbejde med jer og jeres barn. Det skal af handleplanen fremgå, hvilken støtte vi giver og hvilke mål, der er sat op for støtten. Handleplanen fortæller også, hvem der skal yde støtten, og hvor længe den skal vare.

Ca. en og tre måneder efter at støtten er iværksat, følger Familierådgivningen op på, om støtten virker efter hensigten. I samarbejde med jer og jeres barn vurderer vi, om der er behov for at justere målene i handleplanen. Herefter følger vi op på handleplanen mindst hver sjette måned for at vurdere, om barnet eller den unge får den rigtige støtte. Som udgangspunkt vurderer vi dog ikke, at støtten skal vare mere end seks måneder, idet vi har en forventning om, at målet er nået i det tidsrum.

LØFT er en ressourceorienteret og konstruktiv tilgang til problemløsning.

Løft er en alternativ måde at forholde sig til problemstillinger. Det handler om at have fokus på fremtiden og på det der virker og ikke på det, der ikke virker. Det handler om at se på løsninger i stedet for forhindringer.

Ved at have fokus på det der virker, husker vi at gøre det igen og vedblive med at kunne bygge oven på erfaringer, og det der allerede fungerer. I LØFT er fokus at se på et barn eller en families muligheder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evne til at udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod målet.

Den løsningsfokuserede tilgang har altså fokus på at definere den ønskede tilstand, frem for at beskrive de problemer, der skal løses.

Det er ikke nødvendigt at vide noget om problemet for at løse det. Det eneste man behøver at vide noget om er, hvad der kendetegner løsningen – Hvad ønsker du skal ske? – Hvilke forandringer ønskes?  Undervejs vil vi undersøge de ressourcer, kompetencer, talenter og evner I, som familie har og kan udvikle på. Der arbejdes med at beskrive den ønskede fremtid så detaljeret som muligt, for derved at skabe et klart billede af den ønskede tilstand.

Andre rådgivningstilbud er tilbud, som du som borger i Helsingør Kommune frit kan kontakte for støtte, råd eller vejledning.

Headspace - Unge i alderen 12-25 tilbydes anonyme samtaler 

Novavi Ung Revers - gratis hjælp til børn og unge, som er vokset op i familier med misbrug

TUBA - Unge i alderen 14-24, hvor en eller begge forældre har et alkoholmisbrug tilbydes terapi eller samtaler

Center for Familieudvikling - Kurser der styrker parforholdet

Center for Børn, Unge og Familier

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør 

For generel råd- og vejledning om børn og unge: Tlf. 49 28 21 16.

Borger: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier
Virksomhed: Skriv sikkert til Center for Børn, Unge og Familier