Sammen om vores skole

Med Sammen Om Vores Skole projektet igangsatte Byrådet i maj 2022 et kvalitetsudviklingsarbejde på skole- og fritidsområdet med en bred involvering af folkeskolernes interessenter.

Sammen Om Vores Skole projektet har som mål at udvikle skole- og fritidsområdet med et større fokus på de politiske pejlemærker; nærvær, synlig ledelse og inddragelse. Ud over de politiske pejlemærker skal arbejdet med udviklingen af skole- og fritidsområdet også have et fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn i videst muligt omfang kan gå i skole i eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Det betyder også, at der kigges på hvordan specialtilbuddene er organiseret.

Fremadrettet skal specialområdet organiseres ud fra følgende principper:

  • Funktionsopdelte specialtilbud.
  • Specialtilbuddene kobles så tæt på almenklasserne som muligt, eksempelvis som gruppetilbud på skolerne.
  • Reorganiseringen skal som udgangspunkt ske inden for den eksisterende bygningsmasse.

I samarbejde med alle skolernes interessenter ved møder, samråd og inddragelsesprocesser har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) i foråret 2023 indsamlet data fra elever, forældre, medarbejdere og ledere om hvad der fungerer godt og hvad, der kan gøres endnu bedre i netop deres skole og distrikt.

Med baggrund i dette data og forskning på området har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udarbejdet en skole- og fritidspolitik med udgangspunkt i Helsingør Kommunes børnesyn. Skolepolitikken er godkendt i Byrådet den 30. oktober 2023.

Læs Skole- og Fritidspolitikken

Baggrund

Af den politiske konstitueringsaftale bag det nye Byråd fremgår det:

Der skal udarbejdes en ny skolestruktur med fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse. Forslag til struktur skal udarbejdes i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere. Koblet til en ny skolestruktur skal der arbejdes med, hvordan børn med særlige behov får den bedst mulige hjælp inden for rammerne.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsætter et arbejde med fokus på, hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med det ønskede fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Arbejdet vil tage afsæt i et bredt involverende samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere på området for at sikre, at den videre udvikling af skole- og fritidsområdet inddrager perspektiver og viden fra såvel brugere, medarbejdere og øvrige aktører på området. Parterne vil i processen i fællesskab drøfte udfordringer på skole- og fritidsområdet og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne.

Metode

Med det overordnede fokus at sikre skole- og fritidsområdet de bedste forudsætninger for at kunne leve op til de nationale og kommunale mål for skoleområdet vil udviklingen af området tage afsæt i en bred involverende proces.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vil samarbejde tæt med relevante centre, herunder særligt Center for Børn, Unge og Familier (BUF) og Center for Økonomi og Ejendomme (ØE).

Centeret vil facilitere en bred involverende proces med det formål at styrke samarbejdet om udviklingen af skole- og fritidsområdet.

Den involverende proces skal sikre at perspektiver og ønsker fra forældre, elever og øvrige aktører på området bliver vigtige input i det videre udviklingsarbejde.

Samarbejdet om udviklingen af skole- og fritidsområdet vil bl.a. kigge på at udfolde de politiske pejlemærker: nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Ud over de politiske pejlemærker skal arbejdet med udviklingen af skole- og fritidsområdet også have et fokus på at understøtte og udvikle almenområdet, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. Det betyder også, at der kigges på hvordan specialtilbuddene er organiseret, om de nuværende tilbud dækker elever med særlige behov som eksempelvis særligt begavede elever, elever med ordblindhed mv.

2023

Januar-februar

Sammen Om Vores Skole møder på distriktsniveau.

Marts-april

Opsamling på distriktsmøder. Skolebestyrelsesrepræsentanter, skoleledelser, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier.

Maj-juni

Mulighed for matrikelvise forældremøder.

August-oktober

Formulering og godkendelse af skole- og fritidspolitik.

Oktober-december

Undersøgelses- og datafase med særlig fokus på det specialiserede børneområde.

2024

Januar-februar-marts

Analysefase og orienteringsmøder for forældre med børn på Nygård Skole og i D-klasserne

Skitser til scenarier drøftes med arbejdsgruppe, faglige organisationer, styregruppe, skoleledergruppen og skolebestyrelsesrepræsentanter.

Drøftelse af scenarier i referencegruppe med deltagelse af forældre.

Primo april til primo maj

Høringsperiode 4. april til 1. maj kl. 12.

Høringssvar indarbejdes i de fremlagte scenarier.

27. maj 2024

Politisk beslutning i Byrådet.

Efter Byrådets beslutning

Plan for implementering.

Inddragelsesmøder

I alle seks skoledistrikter har der været afholdt en hel dag med involvering af de tre hovedinteressenter: elever, forældre og medarbejdere.

I skoletiden var der planlagt et forløb for eleverne med en kendt lærer, hvor eleverne afhængigt af klassetrin på forskellige måder talte om deres skolegang ud fra forskellige perspektiver.

Resultatet af denne seance blev samlet og bragt videre til senere på dagen, hvor først medarbejdere og dernæst forældre var inviteret til at bidrage med deres perspektiver på en mængde spørgsmål, som udsprang af kommissoriet.

På denne baggrund fik DSFI temasorteret data med tilbage.

Datakvalificering

Med data sorteret på ni temaer samt en mere usorteret mængde baseret på gruppedrøftelser fra dagen, er data efterfølgende renskrevet.

Herefter kunne data tematiseres yderligere med det formål at kunne pege på de mest tydelige tendenser. Til dette arbejde er anvendt AI som hjælp til sorteringen.

Efter at have udpeget tematikker fra de enkelte distrikter, er data sammenholdt på tværs af skoledistrikterne for at finde de tværgående tematikker. Disse er en del af grundlaget for den kommende skolepolitik.

Tilbageløb til skolerne

I forlængelse af de involverende møder har DSFI været ude i hver enkelt distrikt for at give først skoleledelsen og dernæst bestyrelserne et blik i, hvad elever, forældre og medarbejdere har sagt og skrevet hos netop dem.

Udvidet samråd i juni 2023

Som afslutning på den involverende fase afholdt DSFI en workshop i juni 2023, hvor Byrådet, skolebestyrelser, faglige organisationer, UTH med flere var inviteret til at tale om børnesyn og høre oplæg fra fagfolk med viden og erfaring på nogle af de udpegede områder; særligt intelligente børn, co-teaching og SIL-klasser (to-voksen ordning).

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Skole- og Fritidspolitik

Politikken gælder for Helsingør Kommunes folkeskoler, SFO og klubber. Politikken sætter retning for den faglige udvikling af området med det formål, at alle børn og unge lærer, trives og dannes og får de bedste forudsætninger for at blive livsduelige og tro på egne muligheder. 

Politikken tydeliggør områdets børnesyn og understreger troen på, at alle børn og unge vil, kan og tør yde deres bedste, når de får mulighed for det.

Læs Skole- og Fritidspolitikken