Trafikale problemer på vores vej

Læs om hvilke trafikale problemer man typisk oplever, hvordan man kan gribe dem an, og hvad der vil være smart at undersøge.

Find ud af, hvad det er der skaber problemerne på jeres vej. 

De problemer, som typisk opleves på boligveje er:

 • For høj hastighed.
 • For meget gennemfartstrafik.
 • Utryghed for cyklister.
 • Problemer med parkering.
 • Utryghed pga. dårlig belysning og lignende.
 • Et visuelt kedeligt vejmiljø.
 • Utryghed for børn og/eller ældre.

Undersøg, hvad de øvrige beboere på vejen oplever er problematisk. Det gælder om, at høre så mange som muligt i området, når en trafiksanering overvejes - både børn, ældre, bilister, cyklister og fodgængere.

Hold et beboermøde, eller gennemfør den første høring ved at omdele en skrivelse, hvor der vedlægges et kort over vejen.

På mødet - og i skrivelsen - bør I fortælle, hvilke problemer I mener der er, samt opfordre de øvrige beboere til (kortfattet), at beskrive de problemer de oplever. Problemstederne kan eventuelt angives på et vedlagt kortbilag.

Skrivelsen kan eventuelt udarbejdes som et afkrydsningsskema, hvori initiativtagerne på forhånd har udvalgt forskellige problemstillinger.

Det er også vigtigt, at få undersøgt om der overhovedet er interesse for en trafiksanering.

 • Fortæl, at trafiksaneringen skal ske via egen finansiering.
 • Fremlæg eventuelt et priseksempel med finansieringsforslag. 

Normalt skal 2/3 dele af vejens beboere være indstillet på, at betale til trafiksaneringen, for at Helsingør Kommune kan give tilladelse til et trafiksaneringsprojekt.

Hvis I vurderer, at der er behov for at få hjælp til hele eller dele af processen, kan I henvende jer til et trafik- og byplanlægningsfirma og få et overslag på, hvad den del vil koste.

I nogle tilfælde viser det sig måske, at det er ganske få bilister, der gør lokalvejen usikker. I de tilfælde, kan man i første omgang forsøge, at få ændret de dårlige vaner, ved at tale med den/de pågældende bilister. Alternativt kan man indkalde til et vejmøde.

Man kan fx opfordre til:

 • At alle kører forsigtigt, og afpasser hastigheden efter forholdene.
 • At passe specielt på børnene.
 • At tænke over, hvor lille tidsbesparelsen er ved at køre med fx 50 km/t, i stedet for 30 km/t i lokalområdet.
 • Generelt, at vise hensyn og respekt over for medtrafikanter.

Snoede vejforløb har ofte oversigtproblemer. Her kan en beskæring af beplantningen være løsningen.

Læs reglerne, for beskæring af buske og træer langs veje

For at kunne vurdere behovet for en trafiksanering bør der, afhængig af problemstillingen, foretages en før-måling i området, fx:

 • Måling af hastighed.
 • Trafikmængde.
 • Antallet af parkerede biler.
 • Og andet.

Når trafiksaneringen er udført, kan der gennemføres en tilsvarende eftermålinger, for at evaluere om målet med trafiksaneringen er nået.

Det er muligt, at få opsat en mobil fartviser på vejen, så man kan få målt hastigheden på vejens trafik.

Læs mere om opstilling af fartviser

Helsingør Kommune kan også give gode råd til, hvordan før- og eftermålinger kan udføres, og i nogle tilfælde bistå med gennemførelsen, hvis initiativtagerne ønsker trafiksaneringen evalueret.

Det skal altid vurderes, om en trafiksanering af en lokalvej medfører, at trafikken flyttes til en nabovej, med efterfølgende trafikgener der. Helsingør Kommune vil foretage den vurdering, så det er en god idé, at initiativtagerne til en trafiksanering tager det med i betragtning.

Det kan også være, at nabovejene oplever tilsvarende problemer, og at der bør overvejes løsninger, i et større sammenhængende lokalområde.

I det tilfælde vil det være en god idé, at henvende sig til Helsingør Kommune sammen.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.