Når trafiksaneringen er gennemført

Info om muligheden for at lave en afsluttende evaluering af trafiksaneringen samt hente informationer om, hvem der skal drive/vedligeholde vejanlægget.

Er der foretaget en før-måling af trafikken i området, kan der laves en afsluttende evaluering (eftermåling), så I har mulighed for, at se effekten af foranstaltningerne.

Helsingør Kommune kan i nogle tilfælde bistå med før- og eftermålinger, hvis I ønsker trafiksaneringen evalueret.

Vejens beboere skal selv varetage driften og vedligeholdelsen af anlægget. Alt efter, hvilken løsning der er valgt, kan der være meget eller lidt vedligeholdelse.

Vedligeholdelse kan fx omfatte:

  • Udskiftning eller reparation af væltede steler/skilte.
  • Vedligeholdelse af beplantning.
  • Opmaling af striber og anden afmærkning.
  • Belysning.
  • Vejbrønde.
  • Mere besværlig snerydning.

Helsingør Kommune varetager drift og vedligeholdelse af anlægget, men glatførebekæmpelse og renholdelse bliver kun udført på kørebanearealerne. Dette kan medføre, at nogle grundejere får en mere besværlig glatførebekæmpelse.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.