Forretningsorden for Helsingør Byråd

Forretningsordenen indeholder procedurer for Byrådets virksomhed.

Forretningsordenen for Helsingør Byråd er godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017

§ 1

Stk. 1. Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres ved hvert regnskabsårs begyndelse. Dog kan borgmesteren i årets løb i særlige tilfælde foretage ændringer i mødetiderne, som i givet fald også skal offentliggøres.

Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne offentliggøres så vidt muligt forud for kommunens beboere.

Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet dette til borgmesteren snarest muligt. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde hvilke medlemmer, der har været fraværende fra dette. Borgmesteren indkalder ved fravær byrådsmedlemmets stedfortræder, jf. styrelsesvedtægtens § 11, stk. 1.

§ 2

Stk. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, § 10.

Stk. 2. Følgende sager skal - med mindre Byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:

  • Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  • Sager om køb og salg af faste ejendomme.
  • Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Byrådet eller borgmesteren, jfr. lov om kommunernes styrelse, § 10.

Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.

Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller, i fornødent fald, samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan re­servere særlige pladser for pressens repræsentanter.

Stk. 6. Byrådet meddeler tilladelse til direkte radio- og tv-trans­mission samt videostreaming af Byrådets åbne møder.

Borgmesteren kan endvidere efter ansøgning meddele tilladelse til lydoptagelse eller tv-optagelse af Byrådets åbne møder. Optagelserne skal finde sted på den af borgmesteren anviste måde.

Såfremt en optagelse virker forstyrrende på forhandlingerne, kan borgmesteren straks stoppe optagelse.

§ 3

Stk. 1. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden Byrådets møder. Udsendelse via e-mail sidestilles med papirudsendelse.

Stk. 2. Har et medlem senest 8 dage inden et ordinært møde skriftligt anmodet om behandling af en sag, sætter Borgmesteren sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

Stk. 3. Kan en sag ikke udsættes, kan Byrådet træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1 og 3 gælder også for ekstraordinære møder i Byrådet. Borgmesteren kan kun indkalde til ekstraordinære møder med kortere varsel end 4 hverdage, såfremt den sag, der skal behandles, ikke kan udsættes, eller hvis der i øvrigt er enighed herom i Byrådet.

§ 4

Stk. 1. Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlem­merne er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i dennes forfald 1. eller 2. viceborgmester leder Byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, der skal stemmes om.

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, anvender mikrofonanlægget til at bede om det. Borgme­steren giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, de har bedt om det. Såfremt formanden for det udvalg, der har indstillet sagen, ønsker ordet, får formanden det dog først. Hvis flere beder om ordet på en gang, bestemmer borgmesteren den rækkefølge, de får ordet i. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Medlemmernes taletid begrænses til max. 5 minutter pr. gang.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser om overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde 2 gange er kaldt til orden, kan Byrådet efter borgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning til det, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal Byrådet beslutte om forhandlingen skal afsluttes.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøre af byrådet.

§ 5

Stk. 1. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer ønsker afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning og behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 6

Stk. 1. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Byrådet vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jfr. lov om kommunernes styrelse, § 38.

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Byrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling.

Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jfr. lov om kommunernes styrelse, § 38. Grundlaget for byrådets drøftelse og beslutning er det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udarbejdede budgetforslag.

Under behandlingen af de enkelte konti bliver der alene tale om at foretage afstemning om fremsatte ændringsforslag. Konti, til hvilke der ikke er fremsat ændringsforslag, anses vedtaget uden afstemning.

Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne.

§ 7

Stk. 1. Dersom Byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, før sagen afgøres af Byrådet, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.

Stk. 2. Hvis Byrådet ikke beslutter andet, skal udvalget, selv vælge sin formand. Udvalget skal afgive en skriftlig betænkning, der skal sendes til Byrådets medlemmer efter bestemmelserne i § 3.

Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg.

§ 8

Stk. 1. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod pågældende ikke er afskåret fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt pågældende er inhabil under den pågældende sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette Byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

§ 9

Medlemmerne kan kun deltage i Byrådets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

§ 10

Stk. 1. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. Falder ved afstemningen lige mange stemmer for og imod, er afstemningspunktet forkastet.

Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren an­givne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregår, hvis et medlem kræver det, ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Hvis intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11

Stk. 1. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jfr. dog stk. 2.

Stk. 2. Byrådet kan ved sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, med mindre Byrådet med stemmeflerhed samtykker i det.

Stk. 3. Hvis medlemmerne ikke er orienteret om ændrings- og underændringsforslag førend 2. behandling, giver Borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, såfremt de foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

§ 12

Stk. 1. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de 2, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke 2, der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelse ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

§ 13

Stk. 1. Byrådets valg af 2 eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.

Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med l, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er 2 eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer, der udpeges til de dem tilfaldende pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, Byrådet skal vælge under et. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Byrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.

Stk. 4. Ved Byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Byrådet, som borgmesteren tilhører.

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe, der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jfr. stk. 6.

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

§ 14

Stk. 1. Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde nægte at underskrive protokollen.

§ 15

Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesteren afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Byrådet i dettes næste møde.

§ 16

Stk. 1. Denne forretningsorden træder i kraft den 10. oktober 2017.

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære byrådsmøder.

Således vedtaget af Helsingør Byråd den 25. september 2017 og 9. oktober 2017.

Borgmester Benedikte Kiær og kommunaldirektør Stine Johansen 

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk