Spørgsmål til byrådsmøder

Hvis du er borger i Helsingør Kommune, så har du mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet i forbindelse med de ordinære byrådsmøder.

Du har mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet i Byrådets spørgetid. Spørgsmål skal afleveres skriftligt til Politisk Service senest 10 dage før det byrådsmøde, hvori spørgsmålet ønskes besvaret.

Spørgsmålene skal have almen interesse og må ikke vedrøre personer eller forhold af personlig art.

Fra den 1. september forud for et kommunalvalg bliver spørgetiden suspenderet, indtil det nye byråds funktionsperiode er begyndt.

Læs reglerne for spørgetid:

I forbindelse med byrådets ordinære offentlige møder kan tilstedeværende tilhørere, der har bopæl i Helsingør Kommune, efter nedenstående regler stille spørgsmål til besvarelse i den afsatte spørgetid forud for første punkt på dagsordenen.

Spørgsmål skal anmeldes skriftligt til Helsingør Byråd senest 10 dage før det byrådsmøde, hvori spørgsmålet ønskes besvaret.

Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold i Helsingør Kommune og have almen interesse for kommunens borgere og må ikke vedrøre personer eller forhold af personlig art.

Spørgsmålene skal være klart formuleret, og de skal kunne forelægges inden for 1 minut. Efter besvarelsen af spørgsmålet gives der spørgeren mulighed for at fremkomme med en kort replik.

Spørgerne kan ikke gentage deres spørgsmål i samme eller lignende form de første 6 måneder efter besvarelsen.

Spørgsmål oplæses af borgmesteren, medmindre spørgeren selv ønsker at forelægge spørgsmålet. Borgmesteren afgør, hvem af byrådets medlemmer, der skal svare, medmindre spørgsmålet rettes direkte til et af byrådets medlemmer eller en af byrådets grupper.

Besvarelsen af et spørgsmål bør ikke have en varighed af over 2 minutter, og en eventuel duplik skal være kort.

Der kan gives et medlem af hver gruppe lejlighed til inden for 1 minut at begære ordet til det foreliggende spørgsmål.

Derudover kan byrådets medlemmer ikke begære ordet i spørgetiden. Kræver besvarelsen af et spørgsmål en undersøgelse, der ikke kan afsluttes inden for det i § 2 nævnte tidsrum, kan borgmesteren udsætte spørgsmål og svar til næste spørgetid.

Det samme gælder, hvis alle spørgsmål og svar ikke kan stilles og besvares inden for en spørgetid på ½ time.

 

 

Bestemmelserne i § 2, stk. 5, § 4, stk. 2, 1. og 2. punktum, § 4, stk. 3, 2. og 3. punktum, samt § 4, stk. 6, i Forretningsordenen for Helsingør Byråd finder tilsvarende anvendelse for spørgetiden.

Det tilkommer borgmesteren at afgøre, om spørgsmål og svar afgives i overensstemmelse med dette reglement.

Fra den 1. september forud for et byrådsvalg suspenderes spørgetiden, indtil det nye byråds funktionsperiode påbegyndes.

Ordningen træder i kraft den 1. maj 1973.

Således vedtaget i Helsingør Byråds møde den 2. april 1973.

Per Tærsbøl/Flemming Jensen

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk