Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

Styrelsesvedtægten indeholder de faste og generelle regler om den overordnede styrelse af Helsingør Kommune.

Reglerne om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der bliver vedtaget af Byrådet. Styrelsesvedtægten indeholder bl.a. oplysninger om antallet af byrådsmedlemmer, hvilke udvalg der er nedsat og deres opgaver.

Styrelsesvedtægten kan kun ændres, når den har været behandlet på to byrådsmøder med mindst seks dages mellemrum. 

Forklaring til Kapitel V - De stående udvalg

Det fremgår bl.a. af styrelsesvedtægten, at der er fem medlemmer i henholdsvis:

 • Idræts- og Fritidsudvalget
 • Kultur- og Turismeudvalget og
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalget

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i 2021 bragte valggruppe 2 (bestående af A(7), B(2), F(1) og Ø(2)), § 27, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse i anvendelse. Det gav valggruppen ret til at få tildelt yderligere 3 udvalgsposter. Valggruppe 1 (bestående af C(1), V(1), O(1) og D(1)), tildelte valggruppe 2 en plads i hvert af ovenstående 3 udvalg. Valggruppe 1 bragte herefter § 27, stk. 3, i anvendelse, så valggruppen kunne bevare deres oprindelige flertal i udvalgene ved at udpege yderligere et medlem til hvert af udvalgene.

Der er således i praksis 7 medlemmer i hvert af de ovenstående udvalg. Det fremgår imidlertid ikke af styrelsesvedtægten, der skal angive det (oprindelige) antal udvalgsposter, der blev vedtaget ved Byrådets beslutninger af 22. og 29. november 2021.

§ 1

Stk. 1. Helsingør Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2.

§ 3

Stedfortræder for et medlem indkaldes ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelsesloven, uanset at hindringen har en kortere varighed end en måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt.

§ 4

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jfr. styrelseslovens § 8 og 30.

§ 5

Stk. 1. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgte og de ansatte for enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 6

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 7

Følgende udvalg nedsættes:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalg
 • Social- og Beskæftigelsesudvalg
 • Børne- og Uddannelsesudvalg
 • Idræts- og Fritidsudvalg
 • Kultur- og Turismeudvalg
 • Omsorgs- og Sundhedsudvalg
 • By-, Plan- og Trafikudvalg
 • Klima- og Bæredygtighedsudvalg

§ 8

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af medlemmerne, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved de sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 9

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der, inden iværksættelsen, forhandle med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalg- og Erhvervsudvalget samt borgmesteren, jfr. styrelseslovens § 18 og 31a.

§ 10

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevilling er ønskelige eller nødvendige.

§ 11

Stk. 1. Ved et udvalgsmedlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelsesloven, kan den valggruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet bestemme, at et andet medlem af Byrådet indtræder i udvalget. Dette gælder uanset, at forfaldet har en kortere varighed end en måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Såfremt et udvalgsmedlem forventes erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan valggruppen bestemme, at et andet medlem af Byrådet i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling. 

§ 12

Stk. 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 medlemmer af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af alle løn- og personaleforhold inden for kommunen. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger, og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgte planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelsen af ​​økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag, og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget samordner og koordinerer i øvrigt alle anliggender af væsentlig betydning for kommunens udvikling, struktur og økonomi med henblik på Byrådets efterfølgende fastlæggelse af blandt andet vision samt tværgående og overordnede mål i relation her til. Endvidere samordner og koordinerer udvalgets politikker inden for fagudvalgenes områder.

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Indgåelse og afståelse af lejemål
 • Strategisk styring af kommunens ejendomsportefølje, herunder overordnet styring af administrationen af ​​de kommunale ejede og lejede ejendomme
 • Drift, vedligeholdelse og nyanlæg af kommunale ejendomme
 • Strategisk erhvervsudvikling og erhvervssamarbejder
 • Beskæftigelsesfremmende erhvervsudviklingsaktiviteter
 • Venskabsbyer
 • Beredskabet
 • Havne
 • Kontrolgruppen for socialt bedrageri
 • Implementering og strategisk styring af IT og Tele - herunder de lokalt og nationalt iværksatte digitale indsatser
 • Datasikkerhed
 • Opkrævning
 • Tilsyn med de almene boliger
 • Den boligsociale indsats

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Planer og politikker, herunder mål inden for udvalgets område.
 • Budget for udvalgets område.
 • Kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag.
 • Regler for udlån og udleje af de under udvalgets område hørende lokaler
 • Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Styrelseslovens § 42.

Stk. 8. Udvalget behandler og foretager indstilling til Byrådet vedrørende alle sager fra de stående udvalg, der skal endeligt behandles i Byrådet.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det udvalgte udvalg.

§ 13

Økonomi– og Erhvervsudvalget fastsætter regler om:

 • Indberetninger fra den kommunale administration og decentrale enheder med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 12.
 • Omfanget af kommunens forsikringer.
 • Samordning af kommunens indkøb og udbud, ejendomsadministration samt it– og telekommunikation og digitalisering.

§ 14

Økonomi- og Erhvervsudvalget fører tilsyn med:

 • At forvaltningen af ​​økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
 • At forvaltningen af ​​kommunens regnskabsføring er forsvarlig.
 • At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
 • At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde (Helsingør Stadsarkiv).
 • Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

§ 15

Stk. 1. Social- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og beskæftigelsesområdet. Udvalget varetager den samlede beskæftigelsesmæssige indsats i forhold til alle borgere, som kan bidrage på arbejdsmarkedet. Målet for indsatsen er, at der skabes plads til alle på arbejdsmarkedet, at virksomhederne har den arbejdskraft, der er behov for, og dermed at yde en indsats for borgere, som ikke er lykkedes med at finde beskæftigelse selv.

Udvalget varetager endvidere den samlede indsats for, at voksne, der ikke er på arbejdsmarkedet grundet nedsat funktionsevne, holder sig aktive hele livet med det mål, at kommunen i samspil med borgeren og dette netværk hjælper borgeren til så vidt muligt at kunne klare sig selv og have mulighed for et selvstændigt og meningsfuldt liv sammen med andre.

Udvalget varetager endvidere den samlede indsats for unge med særligt behov og disses familier med det sigte, at kommunen i et samarbejde med både børn og forældre medvirker til, at det enkelte barn trives og udvikler sig. Udvalget varetager denne samlede indsats overfor unge, som har afsluttet folkeskolen inkl. 10. klasse og som er omfattet af uddannelsespligten.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Den aktive beskæftigelsesindsats
 • Sikre et tæt samarbejde til arbejdsmarkedets parter
 • Ydelser inden for lovgivning om aktiv socialpolitik, herunder engangsydelser, rådighedsvurdering, kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelser
 • Ydelser inden for sygedagpengeområdet
 • Lov om danskundervisning
 • Bevilling af fleksjob og revalidering
 • Indstilling til pension
 • Integrationsloven (introduktionsforløb og program) – herunder den koordinerende integrationsindsats
 • Tilbud til voksne med behov for særlig støtte
 • Døgntilbud for voksne
 • Dagtilbud og aktivitetscenter til voksne
 • Boformer til voksne med sociale problemer
 • Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn
 • Specialundervisning til voksne
 • Bevilling af førtidspension
 • Hjælp til udlændinge i særlige tilfælde (repatriering)
 • Økonomiske ydelser og tilskud i forbindelse med bolig
 • Boliganvisning
 • Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Forberedende ungdomsuddannelser
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning, for så vidt angår ungeindsatsen
 • Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om: 

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område.

§ 16

Stk. 1. Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til dagtilbud for børn og unge, undervisning, sundhed og kriminalitetsforebyggelse med fokus på, at kommunen som medspiller til både børnene og forældrene medvirker til, at det enkelte barn trives, udvikler sig og får en undervisning, der gør det muligt for den enkelte til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Udvalget er ansvarlig for tilbud og undervisningsforløb i folkeskolen, 10. kl. og på ungdomsskolen jfr. Folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Dagtilbudsområdet, inkl. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst, specialpædagogisk bistand for småbørn samt tilsyn med private dagtilbudsordninger
 • Folkeskoleområdet, inkl. Specialskoler og herunder specialtilbud evt. i samarbejde med andre kommuner
 • Ungdomsskoler – dog ikke forberedende ungdomsuddannelser
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning for så vidt angår grundskolevejledning 
 • Den kommunale Sundhedstjeneste, herunder vedligeholdende fysioterapi for børn
 • Den kommunale tandpleje
 • Børne- og Ungerådgivningen
 • SSP (kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommune og politi)
 • Supplerende dagtilbuds- og skoleformer
 • Specialtandlæge.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område
 • Ændringer i styrelsesvedtægt under udvalgets område.

§ 17

Stk. 1. Idræts- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af idræts- og fritidsområdet - herunder de folkeoplysende foreninger samt frivillighedsindsatsen med henblik på at styrke kommunens samarbejde og fælles interaktion med civilsamfundet.

 • Udvalget varetager følgende opgaver:
 • Folkeoplysningsområdet
 • Fritids- og foreningsaktiviteter
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Elite- og talentudvikling
 • Bredde-, motions- og handicapidræt
 • Svømmehaller og Idrætsanlæg
 • Voksenundervisning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitet
 • Kystlivredningstjenesten.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område
 • Regler for ydelse af støtte til foreninger under udvalgets område.

§ 18

Stk. 1. Kultur- og Turismeudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle aktiviteter og turistmæssige forhold. Udvalget har fokus på kommunens strategiske kultur- og turismeindsats.

 • Udvalget varetager følgende opgaver:
 • Bibliotekerne
 • Museer og Kulturarv
 • Teater- og Biografforhold
 • Musikskole, musikalsk grundkursus og andre musikaktiviteter
 • Kulturhuse
 • Børnekultur
 • Kunstneres og kreative miljøer
 • Den kommunale campingplads og Helsingør Vandrerhjem
 • Turistmæssige forhold – herunder udvikling af turisme.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område
 • Regler for ydelse af støtte til foreninger under udvalgets område

§ 19

Stk. 1. Omsorgs- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den borger – og patientrettede sundhedsmæssige indsats, så den understøtter alle borgeres sundhed og trivsel. Udvalget varetager tillige den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver i relation til de ældre med det mål at understøtte et værdigt og godt ældreliv. Varetagelsen af ​​begge indsatsen sker med det sigte, at kommunen sammen med borgeren og dette netværk medvirker til at hjælpe borgeren til et aktivt liv og til så vidt muligt at kunne klare sig selv længst muligt i et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Udvalget varetager følgende opgaver:

 • Hjemmepleje og plejehjem/plejeboliger
 • Borgerrettede sundhedsydelser, herunder forebyggelse og sundhedsfremme
 • Patientrettede sundhedsydelser, herunder kørsler samt ambulant og specialist genoptræning
 • Vedligeholdende genoptræning efter serviceloven
 • Kvalitetsstandarder, godkendelser, opfølgning og tilsyn
 • Hjælp i særlige tilfælde – herunder hjælp til efterlevende
 • Delpension og folkepension efter gammel lov (bevilling)
 • Kropsbårne hjælpemidler (tilføjes)
 • 18- og § 79-midler (tilføjes).

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om: 

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område.

§ 20

Stk. 1. By-, Plan- og Trafikudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende byudvikling, planmæssige og trafikale forhold. Varetagelsen sker med det mål, at indsatsen på områderne er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalgets område omfatter også administration, myndighedsudøvelse, tilsyn, anlæg, drift og vedligeholdelse i henhold til lovgivning, vedtægter, regulativer mm vedrørende:

 • Veje, Byrum, stier, trafik, trafiksikkerhed og parkering
 • Gravearbejder
 • Kollektiv trafik
 • Udførsel af anlægsarbejder under udvalgets område
 • Udførelse af anlægs- og driftsforpligtelser på broanlæg, hvor Helsingør Kommune er ejer eller medejer
 • Vedligehold af veje og stier
 • Byggelovgivningen
 • Boligloven
 • Byfornyelsesloven
 • Planlovgivningen – herunder landzonesager som har ophæng i planloven
 • Mestre
 • Overholdelse af servitutter og deklarationer med kommunal påtaleret
 • Byrum
 • Bevillingsnævn

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område
 • Vedtægter, regulativer og reglementer for udvalgets område, herunder lejevilkår for stadepladser og udstillingsarealer
 • Takster og afgifter for de under udvalget hørende områder.

Stk. 4. Bevillingsnævnet består af politidirektøren eller en repræsentant for denne, 2 brancherepræsentanter valgt efter indstilling fra henholdsvis Horesta og 3 F, og 3 af By-, Plan- og Trafikudvalgets medlemmer samt et sagkyndigt medlem.

Det sagkyndige medlem kan eksempelvis være et byrådsmedlem, en ansat i den kommunale administration eller en person fra erhvervslivet. 

§ 21

Stk. 1. Klima- og Bæredygtighedsudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende klima- og miljømæssige forhold. Endvidere varetager udvalget et overordnet fokus på verdensmålene samt bæredygtighed – herunder udarbejdelse af et samlet oplæg til en klima- og bæredygtighedsstrategi. Udvalget varetager ikke konkrete bæredygtighedsvurderinger i forhold til øvrige fagudvalgs sagsområder.

Udvalgets opgaver er:

 • Vedligehold af grønne områder
 • Parker og rekreative områder
 • Anlæg af Klimatilpasningsprojekter
 • Sandfodring af Nordkysten / kystbeskyttelse
 • Miljø- og Naturbeskyttelse
 • Miljøgodkendelser herunder husdyrbrug
 • Naturpleje
 • Havmiljø
 • Råstofindvinding
 • Vandområdet, grundvand, recipienter, spildevand og kyster, havmiljø
 • Jordforurening
 • Affald
 • Energiforsyning
 • Klima
 • Rottebekæmpelse

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om:

 • Planer og politikker, herunder mål, inden for udvalgets område
 • Budget for udvalgets område.

§ 22

Stk. 1. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, der henhører under byrådets administration.

Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgere inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor, og skal bistå byrådet med dets tilsyn og kontrolfunktioner i forhold til udvalg, borgmester og center.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

§ 23

Stk. 1. Udvalgsformændene oppebærer følgende vederlag:

 • Formanden for By-, Plan- og Trafikudvalget:17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Kultur- og Turismeudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Idræts- og Fritidsudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Omsorgs- og Sundhedsudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag.
 • Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget: 17,14% af borgmesterens vederlag
 • Formanden for Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: 10 % af borgmesterens vederlag.

§ 24

Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægt for styrelsen af ​​de kommunale anliggender i Helsingør Kommune af den 22. og 29. november 2021.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal behandles i to Byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

Således vedtaget af Helsingør Byråd på møder den 31. januar 2022 og 28. februar 2022.

Borgmester Benedikte Kiær

Kommunaldirektør Stine Johansen

Styrelsesvedtægt i pdf

Politik og Organisation

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: po@helsingor.dk