Bystrategisk Partnerskab Helsingør

Partnerskabet skal varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by.

Byrådet besluttede 26. april 2021 en ny organisering på almene boligområder, herunder Bystrategisk Partnerskab mellem Helsingør Kommune og Boliggården.

Partnerskabet skal give medlemmerne opdateret og nuanceret vidensgrundlag om byudvikling. Fokus er på den blandede by samt omdannelse og forebyggelse af udsatte boligområder.

Formålet er:

 • At sikre attraktive bydele i social balance omkring Helsingør bykerne.
 • Sikre sammenhæng mellem den fysiske og den sociale udvikling i områderne.

Der vil særligt være fokus på, hvordan områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Helsingør Nordvest i stadig højere grad bliver en del af attraktive bydele omkring bykernen.

Aktuelle fokusområder for Partnerskabet:

 • Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest.
 • Boligsocial Helhedsplan. Partnerskabet udgør Boligsocial Bestyrelse for Helhedsplanen og varetager den strategiske og økonomiske styring af Helhedsplanen, jf. krav fra Landsbyggefonden.
 • Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
 • Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning, infrastruktur mv.
 • Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder.

Partnerskabets fokusområder kan ændre sig afhængig af udviklingen i by-og boligområderne i Helsingør.

Partnerskabet nedsættes med følgende medlemmer:

 • Næstformand Økonomi- og Erhvervsudvalget (formand for partnerskabet).
 • Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
 • Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.
 • Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
 • Boliggårdens formand.
 • Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem.
 • Boliggårdens direktør.
 • Direktør Helsingør Kommune.

Boligorganisationen Nordkysten inviteres med til møder, hvis dagordenspunkter er relevante for Nordkystens afdelinger.

Der udpeges ikke suppleanter/stedfortrædere.

Partnerskabet mødes fire gange om året.

 • Partnerskabets møder vil indeholde input, der understøtter opbygning af viden/inspiration om bystrategiske greb til at sikre den blandede by, herunder hvordan fysiske og sociale indsatser gensidigt kan understøtte hinanden.
 • Partnerskabet er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der er fagudvalg for området almene boliger.
 • De tre følgegrupper med bestyrelsesrepræsentanter fra Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest skal involveres i relevante indsatser.
 • Partnerskabet kan udvikle og kvalificere fx projektforslag, forslag til byudvikling og initiativer, der understøtter de strategiske mål for områderne. Forslag indstilles til beslutning i de politiske udvalg, hvor beslutningskompetencen ligger i Helsingør Kommune og Boliggården.
 • Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres én gang om året om Partnerskabets arbejde.

BYLAB i Helsingør Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af udvalget i samarbejde med Boliggården.

For at sikre agilitet i den Boligsociale Helhedsplan, kan der nedsættes en administrativ følgegruppe med deltagelse af direktør fra Boliggården og direktør fra Helsingør Kommune.

 • Malene Harpsøe (formand), næstformand Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • Claus Birkelyng, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Janus Kyhl, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget
 • Thomas Horn, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Anje Holmstad, formand for Boliggården
 • Peter Kirkeby, medlem af Boliggårdens hovedbestyrelse
 • Bent Frederiksen, direktør for Boliggården
 • Kim Jørgensen, direktør - Helsingør Kommune

Sekretariat

 • Dennis Larsen, leder af BYLAB - Helsingør Kommune.
 • Kit Jørgensen, chefkonsulent i BYLAB - Helsingør Kommune.

BYLAB

Stengade 59
3000 Helsingør
Tlf. 49 28 28 28

Skriv sikkert til os
Borger: Skriv sikkert til BYLAB
Virksomhed: Skriv sikkert til BYLAB